"ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ" ಆವೃತ್ತಿಗಳ ಮಧ್ಯದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು

ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿರುವ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪಟ್ಟಿ:
{{Multicol}}
#* ಅಂಗಟ್ಟ
#* ಅಂಗರೇಕನ
#* ಅಂಗರೇಖನಹಳ್ಳಿ
#* ಅಗಲಗುರ್ಕಿ
#* ಅಜ್ಜವಾರ
#* ಅಡವಿಗೊಲ್ಲವಾರಹಳ್ಳಿ
#* ಅಡ್ಡಗಲ್ಲು
#* ಅಣಕನೂರು
#* ಅಂದಾರ್ಲಹಳ್ಳಿ
#* ಅನಕನಗೊಂದಿ
#* ಅರಸನಹಳ್ಳಿ
#* ಅರೂರು
#* ಅವಲಗುಕಿಱ
#* ಅವುಲಹಳ್ಳಿ
#* ಆಕಲತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ
#* ಆರೂರು
#* ಆರ್. ಚೋಕ್ಕಹಳ್ಳಿ
#* ಆವಲಗುರ್ಕಿ
#* ಇಟ್ಟಪನಹಳ್ಳಿ
#* ಇತಮಾಕಲಹಳ್ಳಿ
#* ಇನಮಿಂಚೆನಹಳ್ಳಿ
#* ಉದುಗಿರಿನಲ್ಲಪನಹಳ್ಳಿ
#* ಎಲೆಹಳ್ಳಿ
#* ಕಣಜೇನಹಳ್ಳಿ
#* ಕಣಿವೇನಾರಾಯಣಪುರ
#* ಕಮ್ಮಗುಟ್ಟಹಳ್ಳಿ
#* ಕಮ್ಮತನಹಳ್ಳಿ
#* ಕರಿಗಾನಪಾಳ್ಯ
#* ಕಳವಾರ
#* ಕಾಕಲಚಿಂತ
#* ಕಾಮಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ
#* ಕುಡುವತಿ
#* ಕುಪ್ಪ
#* ಕುಪ್ಪಹಳ್ಳಿ
#* ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ ಡಿ.
#* ಕೂತನಹಳ್ಳಿ
#* ಕೇತೇನಹಳ್ಳಿ
#* ಕೇಶವಾರ
#* ಕೊಂಡೇನ
#* ಕೊಂಡೇನಹಳ್ಳಿ
#* ಕೊತ್ತೂನೂರು
#* ಕೊರ್ಲಹಳ್ಳಿ
#* ಕೊಲಿಮೇನಹಳ್ಳಿ
#* ಕೊಳವನಹಳ್ಳಿ
#* ಕೋಡುರು
#* ಗಂಗರೆಕಾಲುವೆ
#* ಗುಂಡ್ಲಗುಕಿಱ
#* ಗುವ್ವಲಕಾನಹಳ್ಳಿ
{{Multicol-break}}
#* ಗೆಂಟಿಗಾನಹಳ್ಳಿ
#* ಗೊಂಗಡಿಪುರ
#* ಗೊಲ್ಲದೊಡ್ಡಿ
#* ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ
#* ಗೊಳ್ಳು
#* ಗೊಳ್ಳು ಚಿನ್ನಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ
#* ಚದಲಪುರ
#* ಚಲಕ್ಯಾಲಪಾತಿಱ
#* ಚಿಕ್ಕಕಾಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ
#* ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ
#* ಚಿಕ್ಕಪಾಯಿಲಗಕಿಱ
#* ಚಿಕ್ಕಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ
#* ಚಿಕ್ಕಸಾಗರಹಳ್ಳಿ
#* ಚೀಡಾಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ
#* ಚೊಕ್ಕಹಳ್ಳಿ
#* ಜಡಲತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ
#* ಜೀಗಾನಹಳ್ಳಿ
#* ತಾಂಡ್ರಮರದಹಳ್ಳಿ
#* ತಿಪ್ಪೇನ
#* ತಿಪ್ಪೇನಹಳ್ಳಿ
#* ತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ
#* ತಿರ್ನಹಳ್ಳಿ
#* ತುಮಕಲಹಳ್ಳಿ
#* ದಾಸರೆನಹಳ್ಳಿ
#* ದಿನ್ನೆಹೊಸಹಳ್ಳಿ
#* ದಿಬ್ಬೂರು
#* ದೇವಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ
#* ದೇವಸ್ಥಾನದಹೋಸಹಳ್ಳಿ
#* ದೊಡ್ಡ ತಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ
#* ದೊಡ್ಡ ಪ್ಪಾಯಲಗುಕಿಱ
#* ದೊಡ್ಡಕಿರಿಗಿಂಬೆ
#* ದೊಡ್ಡಪೈಲಗುರ್ಕಿ
#* ದೊಡ್ಡಮರಳಿ
#* ನಂದಿ
#* ನಲ್ಲಕದಿರೇನಹಳ್ಳಿ
#* ನಲ್ಲಗುಟ್ಟಪಾಳ್ಯ
#* ನಲ್ಲಪನಹಳ್ಳಿ
#* ನಲ್ಲಿಮಾರದಹಳ್ಳಿ
#* ನಸಿಕುಂಟೆಹೊಸೂರು
#* ನಾಯನಹಳ್ಳಿ
#* ನುಗತಹಳ್ಳಿ
#* ನೆಲಮಾಕಲಹಳ್ಳಿ
#* ಪಟ್ರೇನಹಳ್ಳಿ
#* ಪಾಪಿನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ
#* ಪುಟ್ಟತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ
#* ಪೆರೇಸಂದ್ರ
#* ಪೋಶೆಟ್ಟ
#* ಬಚ್ಚಹಳ್ಳಿ
{{Multicol-break}}
#* ಬಂಡಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ
#* ಬಂಡಹಳ್ಳಿ
#* ಬಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ
#* ಬಾಲಕುಂಟಹಳ್ಳಿ
#* ಬೀಡಗಾನಹಳ್ಳಿ
#* ಬೀರಗಾನಹಳ್ಳಿ
#* ಬೊಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ
#* ಬೋಡಿನಾರೆನಹಳ್ಳಿ
#* ಮಂಚನಬಲೆ
#* ಮಂಡಿಕಲ್‌
#* ಮದುರೇನಹಳ್ಳಿ
#* ಮನ್ನಾರಪುರ
#* ಮರಸನಹಳ್ಳಿ
#* ಮಾಗಲಕೊಪ್ಪೆ
#* ಮಾದಿನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ
#* ಮಾರಗಾನಹಳ್ಳಿ
#* ಮಾರಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ
#* ಮಾವಳ್ಳಿ
#* ಮುತ್ತಕದಹಳ್ಳಿ
#* ಮುದ್ದಲಹಳ್ಳಿ
#* ಮುದ್ದೇನ
#* ಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ
#* ಮುಸ್ಟೂರು
#* ಮೈಲಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ
#* ಮೊಡಕುಹೊಸಹಳ್ಳಿ
#* ಮೋಟಲೂರು
#* ಯಲಗಲಹಳ್ಳಿ
#* ಯಲಗೇರೆ
#* ಯಲುವಹಳ್ಳಿ
#* ರಾಮಗಾನಪಾತಿಱ
#* ರಾಮಪಟ್ನ
#* ರಾಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ
#* ರೆಡ್ಡಿಗೊಲ್ಲವಾರಹಳ್ಳಿ
#* ರೆಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿ
#* ರೆಣುಮಾಕಲಹಳ್ಳಿ
#* ಲಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ
#* ಲಷ್ಮಿಪತಿ ಹಳ್ಳಿ
#* ವರ ಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ
#* ವರದಹಳ್ಳಿ
#* ಶಿಂಗಾಟ ಕದಿರೆನಹಳ್ಳಿ
#* ಶೆಟ್ಟಿಗಾರಹಳ್ಳಿ
#* ಶ್ರೀರಾಮಪುರ
#* ಸಬ್ಬೇನಹಳ್ಳಿ
#* ಸಾದೇನಹಳ್ಳಿ
#* ಸಾಮಸೇನಹಳ್ಳಿ
#* ಸುದ್ದಹಳ್ಳಿ
#* ಸುಲ್ತಾನಪೇಟೆ
#* ಸೊಣ್ಣಪುರ
#* ಸೊಪ್ಪಹಳ್ಳಿ
#* ಹನುಮಂತಪುರ
#* ಹರಿಸ್ಥಳ
#* ಹಾರೋಬಂಡೆ
#* ಹೂನೇಗಲ್
#* ಹೆಚ್. ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ
#* ಹೊಸಹುಡ್ಯ
{{Multicol-end}}
 
೯೪

edits

"https://kn.wikipedia.org/wiki/ವಿಶೇಷ:MobileDiff/644738" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ