"ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Infobox settlement" ಆವೃತ್ತಿಗಳ ಮಧ್ಯದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು

ಸಂಪಾದನೆಯ ಸಾರಾಂಶವಿಲ್ಲ
ಚು (default label)
| data1 = {{#if:{{{image_flag|}}}{{{image_seal|}}}{{{image_shield|}}}{{{image_blank_emblem|}}}{{both|{{{pushpin_map_narrow|}}}|{{{pushpin_map|}}}}}
|{{Infobox settlement/columns
| 1 = {{#if:{{{image_flag|}}}|{{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image={{{image_flag}}}|size={{{flag_size|}}}|sizedefault={{#if:{{both|{{{pushpin_map_narrow|}}}|{{{pushpin_map|}}}}}|85px|100px}}|border={{yesno |{{{flag_border|}}}|yes=yes|blank=yes}}|alt={{{flag_alt|}}}|title=Flagಇದರ ofಬಾವುಟ {{#if:{{{name|}}}|{{{name}}}|{{{official_name}}}}}}}<br /><small>'''{{Infobox settlement/link|type=Flag|link={{{flag_link|}}}|name={{{official_name}}}}}'''</small>}}
| 2 = {{#if:{{{image_seal|}}}|{{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image={{{image_seal|}}}|size={{{seal_size|}}}|sizedefault={{#if:{{both|{{{pushpin_map_narrow|}}}|{{{pushpin_map|}}}}}|85px|100px}}|alt={{{seal_alt|}}}|title=Officialಇದರ sealಅಧಿಕೃತ ofಚಿನ್ಹೆ {{#if:{{{name|}}}|{{{name}}}|{{{official_name}}}}}}}<br /><small>'''{{Infobox settlement/link|type={{#if:{{{seal_type|}}}|{{{seal_type}}}|Seal}}|link={{{seal_link|}}}|name={{{official_name}}}}}'''</small>}}
| 3 = {{#if:{{{image_shield|}}}|{{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image={{{image_shield|}}}||size={{{shield_size|}}}|sizedefault={{#if:{{both|{{{pushpin_map_narrow|}}}|{{{pushpin_map|}}}}}|85px|100px}}|alt={{{shield_alt|}}}|title=Coat of arms of {{#if:{{{name|}}}|{{{name}}}|{{{official_name}}}}}}}<br /><small>'''{{Infobox settlement/link|type=Coat of arms|link={{{shield_link|}}}|name={{{official_name}}}}}'''</small>}}
| 4 = {{#if:{{{image_blank_emblem|}}}|{{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image={{{image_blank_emblem|}}}|size={{{blank_emblem_size|}}}|sizedefault={{#if:{{both|{{{pushpin_map_narrow|}}}|{{{pushpin_map|}}}}}|85px|100px}}|alt={{{blank_emblem_alt|}}}|title=Officialಇದರ logoಅಧಿಕೃತ ofಲಾಂಚನ {{#if:{{{name|}}}|{{{name}}}|{{{official_name}}}}}}}<br /><small>'''{{Infobox settlement/link|type={{#if:{{{blank_emblem_type|}}}|{{{blank_emblem_type}}}|Logo}}|link={{{blank_emblem_link|}}}|name={{{official_name}}}}}'''</small>}}
| 5 = {{#if:{{{image_map|}}}|{{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image={{{image_map}}}|size={{{mapsize|}}}|sizedefault=100px|alt={{{map_alt|}}}|title={{{map_caption|Locationಇದರ ofನೆಲೆ {{#if:{{{name|}}}|{{{name}}}|{{{official_name}}}}}}}}}}{{#if:{{{map_caption|}}}|<br />{{{map_caption}}}}} }}
| 0 = {{#if:{{{pushpin_map_narrow|}}}|{{#if:{{both| {{{pushpin_map|}}} | {{both|{{{latd|}}}|{{{longd|}}}}} {{both|{{{coordinates_wikidata|{{{wikidata|}}}}}}|{{#property:P625}}}} }}|
{{location map|{{{pushpin_map|}}}
|border = none
|relief= {{{pushpin_relief|}}}
|AlternativeMap = {{{pushpin_image|}}}
|overlay_image = {{{pushpin_overlay|}}}
|label = {{#ifeq: {{lc: {{{pushpin_label_position|}}} }} | none | | {{#if:{{{pushpin_label|}}}|{{{pushpin_label}}}|{{#if:{{{name|}}}|{{{name}}}|{{{official_name|}}}}}}} }}
|lat = {{#if:{{{latm|}}}{{{latNS|}}}| |{{{latd|}}} }}
<!-- ***Pushpin Map*** -->
| rowclass9 = mergedtoprow
| data9 = {{#if:{{{pushpin_map_narrow|}}}||{{#if:{{both| {{{pushpin_map|}}} | {{both|{{{latd|}}}|{{{longd|}}}}} {{both|{{{coordinates_wikidata|{{{wikidata|}}}}}}|{{#property:P625}}}} }}|
{{location map|{{{pushpin_map|}}}
|border = none
|relief= {{{pushpin_relief|}}}
|AlternativeMap = {{{pushpin_image|}}}
|overlay_image = {{{pushpin_overlay|}}}
|label = {{#ifeq: {{lc: {{{pushpin_label_position|}}} }} | none | | {{#if:{{{pushpin_label|}}}|{{{pushpin_label}}}|{{#if:{{{name|}}}|{{{name}}}|{{{official_name|}}}}}}} }}
|lat = {{#if:{{{latm|}}}{{{latNS|}}}| |{{{latd|}}} }}
 
| rowclass10 = mergedrow
| data10 = {{#if:{{both|{{{pushpin_map1|}}}|{{both|{{{latd|}}}|{{{longd|}}}}} {{both|{{{coordinates_wikidata|{{{wikidata|}}}}}}|{{#property:P625}}}} }}|
{{location map|{{{pushpin_map1|}}}
|border = none
|relief= {{{pushpin_relief1|}}}
|AlternativeMap = {{{pushpin_image1|}}}
|overlay_image = {{{pushpin_overlay1|}}}
|label = {{#ifeq: {{lc: {{{pushpin_label_position1|}}} }} | none | | {{#if:{{{pushpin_label1|}}}|{{{pushpin_label1}}}|{{#if:{{{name|}}}|{{{name}}}|{{{official_name|}}}}}}} }}
|lat = {{#if:{{{latm|}}}{{{latNS|}}}| |{{{latd|}}} }}
 
<!-- ***Coordinates*** -->
| rowclass11 = {{#if:{{{image_map|}}}{{{image_map1|}}}{{{pushpin_map|}}}{{{pushpin_map1|}}}|{{#if:{{{grid_positiongrid_name|}}}|mergedrow|mergedbottomrow}}}}
| data11 = {{#if:{{both|{{{latd|}}}|{{{longd|}}}}}{{both|{{{coordinates_wikidata|{{{wikidata|}}}}}}|{{#property:P625}}}}
|Coordinates{{#if:{{{coor_pinpoint|{{{coor_type|}}}}}}|&#32;({{{coor_pinpoint|{{{coor_type|}}}}}})|}}: {{Geobox coor|{{{latd|}}}|{{{latm|}}}|{{{lats|}}}|{{{latNS|}}}|{{{longd|}}}|{{{longm|}}}|{{{longs|}}}|{{{longEW|}}}|{{#if:{{{coordinates_type|}}}|{{{coordinates_type}}}|type:city{{#if:{{{population_total|}}}|{{#iferror:{{#expr:{{formatnum:{{{population_total}}}|R}}+1}}||({{formatnum:{{{population_total}}}|R}})}}|}}{{#if:{{{coordinates_region|}}}|_region:{{{coordinates_region}}}|{{#if:{{{subdivision_name|}}}|_region:{{CountryAbbr|{{{subdivision_name|}}}|{{{subdivision_name1|}}} }} }} }} }}|{{#ifeq:{{{coordinates_display|}}}|inline|μ1|{{#if:{{{coordinates_display|}}}|title|μ1}}}}={{{coordinates_display|}}}|{{#if:{{{coordinates_format|}}}|format|μ2}}={{{coordinates_format|}}}|wikidata={{{coordinates_wikidata|{{{wikidata|}}}}}}}}{{{coordinates_footnotes|}}}
|{{#if:{{both|{{{wikidata|}}}|{{#property:P625}}}}
|Coordinates{{#if:{{{coor_pinpoint|{{{coor_type|}}}}}}|&#32;({{{coor_pinpoint|{{{coor_type|}}}}}})|}}: {{#invoke:Coordinates|coord|3={{#if:{{{coordinates_type|}}}|{{{coordinates_type}}}|type:city{{#if:{{{population_total|}}}|{{#iferror:{{#expr:{{formatnum:{{{population_total}}}|R}}+1}}||({{formatnum:{{{population_total}}}|R}})}}|}}{{#if:{{{coordinates_region|}}}|_region:{{{coordinates_region}}}|{{#if:{{{subdivision_name|}}}|_region:{{CountryAbbr|{{{subdivision_name|}}}|{{{subdivision_name1|}}} }} }} }} }}|display={{#ifeq:{{{coordinates_display|}}}|inline|inline|{{#if:{{{coordinates_display|}}}|inline,title}}}}|format={{#if:{{{coordinates_format|}}}|{{{coordinates_format|}}}|dms}}}}{{{coordinates_footnotes|}}}
}}
}}
 
| rowclass12 = {{#if:{{{image_map|}}}{{{image_map1|}}}{{{pushpin_map|}}}{{{pushpin_map1|}}}|mergedbottomrow|mergedrow}}
| label12 = {{ifempty|{{{grid_name|}}}|Grid&nbsp;position}}
| data12 = {{#if:{{{grid_name|}}}|{{{grid_position|}}}}}
 
<!-- ***Subdivisions*** -->
 
| rowclass26 = mergedrow
| label26 = Founded byನಿರ್ಮಾರ್ತೃ
| data26 = {{{founder|}}}
 
| rowclass27 = mergedrow
| label27 = [[Namesake|Namedಇದಕ್ಕೆ forಹೆಸರುವಾಸಿ]]
| data27 = {{{named_for|}}}
 
<!-- ***Seat of government and subdivisions within the settlement*** -->
| rowclass28 = mergedtoprow
| label28 = {{#if:{{{seat_type|}}}|{{{seat_type}}}|Seatಸ್ಥಾನ}}
| data28 = {{{seat|}}}
 
| rowclass29 = mergedrow
| label29 = {{#if:{{{seat1_type|}}}|{{{seat1_type}}}|Formerಹಿಂದಿನ seatಸ್ಥಾನ}}
| data29 = {{{seat1|}}}
 
| rowclass30 = {{#if:{{{seat|}}}{{{seat1|}}}|mergedrow|mergedtoprow}}
| label30 = {{#if:{{{parts_type|}}}|{{{parts_type}}}|Boroughsಪುರಗಳು}}
| data30 = {{#if:{{{parts|}}}{{{p1|}}}
|{{#ifeq:{{{parts_style|}}}|para
<!-- ***Government type and Leader*** -->
| rowclass31 = mergedtoprow
| header31 = {{#if:{{{government_type|}}}{{{governing_body|}}}{{{leader_name|}}}{{{leader_name1|}}}{{{leader_name2|}}}{{{leader_name3|}}}{{{leader_name4|}}}|Governmentಸರ್ಕಾರ<span style="font-weight:normal">{{{government_footnotes|}}}</span>}}
<!-- ***Government*** -->
| rowclass32 = mergedrow
| label32 = &nbsp;•&nbsp;Typeಶೈಲಿ
| data32 = {{{government_type|}}}
 
| rowclass33 = mergedrow
| label33 = &nbsp;•&nbsp;Bodyಅಂಗ
| class33 = agent
| data33 = {{{governing_body|}}}
|{{#if:{{both|{{#ifeq:{{{total_type}}}|&nbsp;|1}}|{{{area_total_km2|}}}{{{area_total_ha|}}}{{{area_total_acre|}}}{{{area_total_sq_mi|}}}{{{area_total_dunam|}}}}}
|<!-- displayed below -->
|Areaವಿಸ್ತೀರ್ಣ<span style="font-weight:normal">{{{area_footnotes|}}}</span>
}}
}}
| rowclass40 = {{#if:{{both|{{#ifeq:{{{total_type}}}|&nbsp;|1}}|{{{area_total_km2|}}}{{{area_total_ha|}}}{{{area_total_acre|}}}{{{area_total_sq_mi|}}}{{{area_total_dunam|}}}}}|mergedtoprow|mergedrow}}
| label40 = {{#if:{{both|{{#ifeq:{{{total_type}}}|&nbsp;|1}}|{{{area_total_km2|}}}{{{area_total_ha|}}}{{{area_total_acre|}}}{{{area_total_sq_mi|}}}{{{area_total_dunam|}}}}}
|Areaವಿಸ್ತೀರ್ಣ<span style="font-weight:normal">{{{area_footnotes|}}}</span>
|&nbsp;•&nbsp;{{#if:{{{total_type|}}}|{{{total_type}}}|{{#if:{{{area_metro_km2|}}}{{{area_metro_sq_mi|}}}{{{area_urban_km2|}}}{{{area_urban_sq_mi|}}}{{{area_rural_km2|}}}{{{area_rural_sq_mi|}}}{{{population_metro|}}}{{{population_urban|}}}{{{population_rural|}}}|{{#if:{{{settlement_type|{{{type|}}}}}}|{{{settlement_type|{{{type}}}}}}|Cityನಗರ}}|Totalಒಟ್ಟು}}}}
}}
| data40 = {{#if:{{{area_total_km2|}}}{{{area_total_ha|}}}{{{area_total_acre|}}}{{{area_total_sq_mi|}}}{{{area_total_dunam|}}}
 
| rowclass41 = mergedrow
| label41 = &nbsp;•&nbsp;Landಭೂಮಿ
| data41 = {{#if:{{{area_land_km2|}}}{{{area_land_ha|}}}{{{area_land_acre|}}}{{{area_land_sq_mi|}}}{{{area_land_dunam|}}}
|{{infobox_settlement/areadisp
}}}}
| rowclass42 = mergedrow
| label42 = &nbsp;•&nbsp;Waterನೀರು
| data42 = {{#if:{{{area_water_km2|}}}{{{area_water_ha|}}}{{{area_water_acre|}}}{{{area_water_sq_mi|}}}{{{area_water_dunam|}}}
|{{infobox_settlement/areadisp
}} {{#if:{{{area_water_percent|}}}| &nbsp;{{{area_water_percent}}}%}}}}
| rowclass43 = mergedrow
| label43 = &nbsp;•&nbsp;Urbanನಗರ ಪ್ರದೇಶ<span style="font-weight:normal">{{{area_urban_footnotes|}}}</span>
| data43 = {{#if:{{{area_urban_km2|}}}{{{area_urban_ha|}}}{{{area_urban_acre|}}}{{{area_urban_sq_mi|}}}{{{area_urban_dunam|}}}
|{{infobox_settlement/areadisp
 
| rowclass44 = mergedrow
| label44 = &nbsp;•&nbsp;Ruralಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶ<span style="font-weight:normal">{{{area_rural_footnotes|}}}</span>
| data44 = {{#if:{{{area_rural_km2|}}}{{{area_rural_ha|}}}{{{area_rural_acre|}}}{{{area_rural_sq_mi|}}}{{{area_rural_dunam|}}}
|{{infobox_settlement/areadisp
}}}}
| rowclass45 = mergedrow
| label45 =&nbsp;•&nbsp;Metroಮೆಟ್ರೋ<span style="font-weight:normal">{{{area_metro_footnotes|}}}</span>
| data45 = {{#if:{{{area_metro_km2|}}}{{{area_metro_ha|}}}{{{area_metro_acre|}}}{{{area_metro_sq_mi|}}}{{{area_metro_dunam|}}}
|{{infobox_settlement/areadisp
<!-- ***Area rank*** -->
| rowclass46 = mergedrow
| label46 = Areaವಿಸ್ತೀರ್ಣದ rankಸ್ಥಾನ
| data46 = {{{area_rank|}}}
 
 
| rowclass51 = mergedrow
| label51 = &nbsp;•&nbsp;Lengthಉದ್ದ
| data51 = {{#if:{{{length_km|}}}{{{length_mi|}}}
| {{infobox_settlement/lengthdisp
 
| rowclass52 = mergedrow
| label52 = &nbsp;•&nbsp;Widthಅಗಲ
| data52 = {{#if:{{{width_km|}}}{{{width_mi|}}}
|{{infobox_settlement/lengthdisp
<!-- ***Elevation*** -->
| rowclass53 = mergedtoprow
| label53 = Elevationಎತ್ತರ<span style="font-weight:normal">{{{elevation_footnotes|}}}{{#if:{{{elevation_point|}}}|&#32;({{{elevation_point}}})}}</span>
| data53 = {{#if:{{{elevation_m|}}}{{{elevation_ft|}}}
|{{infobox_settlement/lengthdisp
 
| rowclass54 = mergedtoprow
| label54 = Highestಅತ್ಯುನ್ನತ&nbsp;elevationಎತ್ತರ<span style="font-weight:normal">{{{elevation_max_footnotes|}}}{{#if:{{{elevation_max_point|}}}|&#32;({{{elevation_max_point}}})}}</span>
| data54 = {{#if:{{{elevation_max_m|}}}{{{elevation_max_ft|}}}
|{{infobox_settlement/lengthdisp
<!-- ***Elevation max rank*** -->
| rowclass55 = mergedrow
| label55 = &nbsp;•&nbsp;Rankಸ್ಥಾನ
| data55 = {{#if:{{{elevation_max_m|}}}{{{elevation_max_ft|}}}| {{{elevation_max_rank|}}} }}
 
| rowclass56 = {{#if:{{{elevation_min_rank|}}}|mergedrow|mergedbottomrow}}
| label56 = Lowestಕನಿಷ್ಠ&nbsp;elevationಎತ್ತರ<span style="font-weight:normal">{{{elevation_min_footnotes|}}}{{#if:{{{elevation_min_point|}}}|&#32;({{{elevation_min_point}}})}}</span>
| data56 = {{#if:{{{elevation_min_m|}}}{{{elevation_min_ft|}}}
|{{infobox_settlement/lengthdisp
<!-- ***Elevation min rank*** -->
| rowclass57 = mergedrow
| label57 = &nbsp;•&nbsp;Rankಸ್ಥಾನ
| data57 = {{#if:{{{elevation_min_m|}}}{{{elevation_min_ft|}}}|{{{elevation_min_rank|}}}}}
 
<!-- ***Population*** -->
| rowclass58 = mergedtoprow
| label58 = Populationಜನಸಂಖ್ಯೆ <span style="font-weight:normal">{{#if:{{{population_as_of|}}}|({{{population_as_of}}})}}{{{population_footnotes|}}}</span>
| data58 = {{#if:{{{population|}}}
| {{formatnum:{{{population}}}}}
|
|{{#if:{{{population_total|}}}{{{population_urban|}}}{{{population_rural|}}}{{{population_metro|}}}{{{population_blank1|}}}{{{population_blank2|}}}{{{population_est|}}}
|Populationಜನಸಂಖ್ಯೆ <span style="font-weight:normal">{{#if:{{{population_as_of|}}}|({{{population_as_of}}})}}{{{population_footnotes|}}}</span>
}}
}}
 
| rowclass60 = mergedrow
| label60 = &nbsp;•&nbsp;{{#if:{{{total_type|}}}|{{{total_type}}}|{{#if:{{{population_metro|}}}{{{population_urban|}}}{{{population_rural|}}}{{{area_metro_km2|}}}{{{area_metro_sq_mi|}}}{{{area_urban_km2|}}}{{{area_urban_sq_mi|}}}{{{area_rural_km2|}}}{{{area_rural_sq_mi|}}}|{{#if:{{{settlement_type|{{{type|}}}}}}|{{{settlement_type|{{{type}}}}}}|Cityನಗರ}}|Totalಒಟ್ಟು}}}}
| data60 = {{#if:{{{population|}}}
|
 
| rowclass61 = mergedrow
| label61 = &nbsp;•&nbsp;Estimateಅಂದಾಜು&nbsp;<span style="font-weight:normal">({{{pop_est_as_of}}}){{{pop_est_footnotes|}}}</span>
| data61 = {{#if:{{{population_est|}}}|{{formatnum:{{{population_est}}}}} }}
 
<!-- ***Population rank*** -->
| rowclass62 = mergedrow
| label62 =&nbsp;•&nbsp;Rankಸ್ಥಾನ
| data62 = {{{population_rank|}}}
 
| rowclass63 = mergedrow
| label63 = &nbsp;•&nbsp;Densityಜನಸಾಂದ್ರತೆ
| data63 = {{#if:{{{population_density_km2|}}}{{{population_density_sq_mi|}}}{{{population_total|}}}
|{{infobox_settlement/densdisp
<!-- ***Population density rank*** -->
| rowclass64 = mergedrow
| label64 = &nbsp;•&nbsp;Densityಜನಸಾಂದ್ರತೆ&nbsp;rankಸ್ಥಾನ
| data64 = {{{population_density_rank|}}}
 
| rowclass65 = mergedrow
| label65 = &nbsp;•&nbsp;[[Urbanನಗರ areaಪ್ರದೇಶ|Urbanನಗರ]]<span style="font-weight:normal">{{{population_urban_footnotes|}}}</span>
| data65 = {{#if:{{{population_urban|}}}| {{formatnum:{{{population_urban}}}}} }}
 
| rowclass66 = mergedrow
| label66 = &nbsp;•&nbsp;Urbanನಗರ&nbsp;densityಜನಸಾಂದ್ರತೆ
| data66 = {{#if:{{{population_density_urban_km2|}}}{{{population_density_urban_sq_mi|}}}{{{population_urban|}}}
|{{infobox_settlement/densdisp
 
| rowclass67 = mergedrow
| label67 = &nbsp;•&nbsp;[[Ruralಗ್ರಾಮೀಣ areaಪ್ರದೇಶ|Ruralಗ್ರಾಮೀಣ]]<span style="font-weight:normal">{{{population_rural_footnotes|}}}</span>
| data67 = {{#if:{{{population_rural|}}}|{{formatnum:{{{population_rural}}}}}}}
 
| rowclass68 = mergedrow
| label68 = &nbsp;•&nbsp;Ruralಗ್ರಾಮೀಣ&nbsp;densityಜನಸಾಂದ್ರತೆ
| data68 = {{#if:{{{population_density_rural_km2|}}}{{{population_density_rural_sq_mi|}}}{{{population_rural|}}}
|{{infobox_settlement/densdisp
 
| rowclass69 = mergedrow
| label69 =&nbsp;•&nbsp;[[Metropolitanಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಟನ್ areaಪ್ರದೇಶ|Metroಮೆಟ್ರೋ]]<span style="font-weight:normal">{{{population_metro_footnotes|}}}</span>
| data69 = {{#if:{{{population_metro|}}}| {{formatnum:{{{population_metro}}}}} }}
 
| rowclass70 = mergedrow
| label70 = &nbsp;•&nbsp;Metroಮೆಟ್ರೋ&nbsp;densityಜನಸಾಂದ್ರತೆ
| data70 = {{#if:{{{population_density_metro_km2|}}}{{{population_density_metro_sq_mi|}}}{{{population_metro|}}}
|{{infobox_settlement/densdisp
 
| rowclass72 = mergedrow
| label72 = &nbsp;•&nbsp;{{#if:{{{population_blank1_title|}}}|{{{population_blank1_title}}} density|Densityಜನಸಾಂದ್ರತೆ}}
| data72 = {{#if:{{{population_density_blank1_km2|}}}{{{population_density_blank1_sq_mi|}}}{{{population_blank1|}}}
|{{infobox_settlement/densdisp
 
| rowclass74 = mergedrow
| label74 = &nbsp;•&nbsp;{{#if:{{{population_blank2_title|}}}|{{{population_blank2_title}}} density|Densityಜನಸಾಂದ್ರತೆ}}
| data74 = {{#if:{{{population_density_blank2_km2|}}}{{{population_density_blank2_sq_mi|}}}{{{population_blank2|}}}
|{{infobox_settlement/densdisp
<!-- ***Time Zones*** -->
| rowclass79 = mergedtoprow
| label79 = {{#if:{{{timezone2|}}}|[[Time zone]]s|[[Timeಸಮಯ zoneವಲಯ]]}}
| data79 = {{#if:{{{timezone1|{{{timezone|}}}}}}|{{{timezone1|{{{timezone}}}}}} {{#if:{{{utc_offset1|{{{utc_offset|}}} }}}|([[UTC{{{utc_offset1|{{{utc_offset}}}}}}]])}} }}
 
 
| rowclass81 = mergedrow
| label81 = <span style="white-space:nowrap">&nbsp;•&nbsp;Summerಬೇಸಿಗೆ ([[Daylight saving time|DSTಡಿಎಸ್‌ಟಿ]])</span>
| data81 = {{#if:{{{timezone1|{{{timezone|}}}}}}|{{#if:{{{timezone1_DST|{{{timezone_DST|}}}}}}|{{{timezone1_DST|{{{timezone_DST|}}}}}} ([[UTC{{{utc_offset1_DST|{{{utc_offset_DST|}}}}}}]])}} }}
 
<!-- ***Area Code(s)*** -->
| rowclass85 = mergedrow
| label85 = {{#if:{{{area_code_type|}}}|{{{area_code_type}}}|[[Telephone numbering plan|Areaಏರಿಯಾ codeಕೋಡ್(sಗಳು)]]}}
| data85 = {{{area_code|}}}
 
<!-- Geocode-->
| rowclass86 = mergedrow
| label86 = [[Geocodeಜಿಯೋಕೋಡ್]]
| class86 = nickname
| data86 = {{{geocode|}}}
<!-- Vehicle registration plate-->
| rowclass88 = mergedrow
| label88 = [[Vehicle registration plate|Vehicleವಾಹನ registrationನೊಂದಣಿ]]
| data88 = {{{registration_plate|}}}
 
<!-- ***Website*** -->
| rowclass106 = mergedtoprow
| label106 = Websiteಜಾಲತಾಣ
| data106 = {{#if:{{{website|}}}|{{{website}}}}}
 
}}{{#if:{{{image_dot_map|}}}{{{dot_mapsize|}}}{{{dot_map_base_alt|}}}{{{dot_map_alt|}}}{{{dot_map_caption|}}}{{{dot_x|}}}{{{dot_y|}}}|[[Category:Settlement articles with dot maps]]
}}</includeonly>{{#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown=[[Category:Settlement articles requiring maintenance|_VALUE_{{PAGENAME}}]]|ignoreblank=y
| name | official_name | native_name | native_name_lang | other_name | settlement_type | type | translit_lang1 | translit_lang1_type1 | translit_lang1_type | translit_lang1_info | translit_lang1_type2 | translit_lang1_info1 | translit_lang1_type3 | translit_lang1_info2 | translit_lang1_type4 | translit_lang1_info3 | translit_lang1_type5 | translit_lang1_info4 | translit_lang1_type6 | translit_lang1_info5 | translit_lang1_info6 | translit_lang2 | translit_lang2_type1 | translit_lang2_type | translit_lang2_info | translit_lang2_type2 | translit_lang2_info1 | translit_lang2_type3 | translit_lang2_info2 | translit_lang2_type4 | translit_lang2_info3 | translit_lang2_type5 | translit_lang2_info4 | translit_lang2_type6 | translit_lang2_info5 | translit_lang2_info6 | image_skyline | image | imagesize | image_alt | image_caption | image_flag | image_seal | image_shield | image_blank_emblem | pushpin_map_narrow | pushpin_map | flag_size | flag_border | flag_alt | flag_link | seal_size | seal_alt | seal_type | seal_link | shield_size | shield_alt | shield_link | blank_emblem_size | blank_emblem_alt | blank_emblem_type | blank_emblem_link | image_map | mapsize | map_alt | map_caption | pushpin_map_alt | pushpin_mapsize | pushpin_relief | pushpin_image | pushpin_overlay | pushpin_label_position | pushpin_label | pushpin_map_caption | nickname | motto | anthem | image_map1 | mapsize1 | map_alt1 | map_caption1 | pushpin_map1 | pushpin_map_alt1 | pushpin_mapsize1 | pushpin_relief1 | pushpin_image1 | pushpin_overlay1 | pushpin_label_position1 | pushpin_label1 | pushpin_map_caption1 | image_dot_map | coor_pinpoint | coor_type | coordinates_type | population_total | population | coordinates_region | grid_name | grid_position
| coordinates_wikidatawikidata | latd | latm | lats | latNS | longd | longm | longs | longEW | coordinates_display | coordinates_format | coordinates_footnotes | subdivision_type | subdivision_name | subdivision_type1 | subdivision_name1 | subdivision_type2 | subdivision_name2 | subdivision_type3 | subdivision_name3 | subdivision_type4 | subdivision_name4 | subdivision_type5 | subdivision_name5 | subdivision_type6 | subdivision_name6 | established_title | established_date | established_title1 | established_date1 | established_title2 | established_date2 | established_title3 | established_date3 | established_title4 | established_date4
| extinct_title | extinct_date | founder | named_for | seat_type | seat | seat1_type | seat1
| parts_type | parts | p1 | parts_style | p2 | p3 | p4 | p5 | p6 | p7 | p8 | p9 | p10 | p11 | p12 | p13 | p14 | p15 | p16 | p17 | p18 | p19 | p20 | p21 | p22 | p23 | p24 | p25 | p26 | p27 | p28 | p29 | p30 | p31 | p32 | p33 | p34 | p35 | p36 | p37 | p38 | p39 | p40 | p41 | p42 | p43 | p44 | p45 | p46 | p47 | p48 | p49 | p50
| blank_name | blank_name_sec1 | blank_info | blank_info_sec1 | blank1_name | blank1_name_sec1 | blank1_info | blank1_info_sec1 | blank2_name | blank2_name_sec1 | blank2_info | blank2_info_sec1 | blank3_name | blank3_name_sec1 | blank3_info | blank3_info_sec1 | blank4_name | blank4_name_sec1 | blank4_info | blank4_info_sec1 | blank5_name | blank5_name_sec1 | blank5_info | blank5_info_sec1 | blank6_name | blank6_name_sec1 | blank6_info | blank6_info_sec1 | blank7_name | blank7_name_sec1 | blank7_info | blank7_info_sec1
| blank_name_sec2 | blank_info_sec2 | blank1_name_sec2 | blank1_info_sec2 | blank2_name_sec2 | blank2_info_sec2 | blank3_name_sec2 | blank3_info_sec2 | blank4_name_sec2 | blank4_info_sec2 | blank5_name_sec2 | blank5_info_sec2 | blank6_name_sec2 | blank6_info_sec2 | blank7_name_sec2 | blank7_info_sec2
| website | footnotes }}<noinclude>{{documentation}}</noinclude>
{{documentation}}
</noinclude>
"https://kn.wikipedia.org/wiki/ವಿಶೇಷ:MobileDiff/577135" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ