"ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Infobox person" ಆವೃತ್ತಿಗಳ ಮಧ್ಯದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು

ಸಂಪಾದನೆಯ ಸಾರಾಂಶವಿಲ್ಲ
(Undid revision 650030478 by DePiep (talk) Unnecessarily over-complex; no consensus for this in recent talk page discussion)
{{Infobox|child={{{child|}}}
| bodyclass = biography vcard
| bodystyle = {{#if:{{{box_width|}}}|width:{{{box_width}}};}}
| above = {{br separated entries
|1={{#if:{{{honorific prefix|{{{honorific_prefix|}}}}}}|<span class="honorific-prefix" style="font-size: small">{{{honorific prefix|{{{honorific_prefix|}}}}}}</span>}}
| caption = {{{image caption|{{{caption|{{{image_caption|}}}}}}}}}
 
| labelstyle = padding-right:0.6em65em;<!--(to ensure sufficient gap between any (long/unwrapped) label and subsequent data on same line)-->
 
| label1 = Native&nbsp;name
| data1 = {{#if:{{{native_name|}}}|<span class="nickname" {{#if:{{{native_name_lang|}}}|lang="{{{native_name_lang}}}"}}>{{{native_name}}}</span> }}
 
| label10 = Bornಹುಟ್ಟು
| data10 = {{br separated entries|1={{#if:{{{birth_name|{{{birthname|}}}}}}|<span class="nickname">{{{birth_name|{{{birthname|}}}}}}</span>}}|2={{{birth_date|}}}|3={{#if:{{{birth_place|}}}|<span class="birthplace">{{{birth_place|}}}</span>}}}}
 
| data13 = {{{status|{{{disappeared_status|}}}}}}
 
| label14 = Diedಮರಣ
| data14 = {{br separated entries|1={{{death_date|}}}|2={{#if:{{{death_place|}}}|<span class="deathplace">{{{death_place|}}}</span>}}}}
 
 
| class20 = category
| label20 = Nationalityರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ
| data20 = {{{nationality|}}}
 
| data23 = {{{citizenship|}}}
 
| label24 = Educationಶಿಕ್ಷಣ
| data24 = {{{education|}}}
 
| data25 = {{{alma mater|{{{alma_mater|}}}}}}
 
| label26 = Occupationವೃತ್ತಿ
| class26 = role
| data26 = {{{occupation|}}}
| data27 = {{{years active|{{{years_active|{{{yearsactive|}}}}}}}}}
 
| label28 = EraEmployer
| data28 = {{{eraemployer|}}}
| class28 = categoryorg
 
| label29 = Employerಸಂಸ್ಥೆ
| data29 = {{{employerorganization|{{{organizations|}}}}}}
| class29 = org
 
| label30 = OrganizationAgent
| data30 = {{{organizationagent|{{{organizations|}}}}}}
| class30 = orgagent
 
| label31 = AgentKnown&nbsp;for
| data31 = {{{agentknown for|{{{known_for|{{{known|}}}}}}}}}
| class31 = agent
 
| label32 = <span style="white-space:nowrap;">{{#if:{{{credits|}}}|Notable credit(s)|Notable work(s)}}</span>
| label32 = Known&nbsp;for
| data32 = {{#if:{known for{{credits|}}}|{{{known_forcredits}}}|{{{knownnotable works|{{{notable_works|}}}}}}}}}
 
| label33 = ಶೈಲಿ
| label33 = <span style="white-space:nowrap;">{{#if:{{{credits|}}}|Notable credit(s)|Notable work}}</span>
| data33 = {{#if:{{{credits|}}}|{{{credits}}}|{{{notable works|{{{notable_worksstyle|}}}}}}}}
| class33 = category
 
| label34label36 = Styleಹುಟ್ಟೂರು
| data34data36 = {{{stylehome town|{{{home_town|}}}}}}
| class34 = category
 
| label37 = Home&nbsp;townಸಂಬಳ
| data37 = {{{home townsalary|{{{home_town|}}}}}}
 
| label38 = SalaryNet&nbsp;worth
| data38 = {{{salarynet worth|{{{net_worth|{{{networth|}}}}}}}}}
 
| label39 = Net&nbsp;worthಎತ್ತರ
| data39 = {{{net worthheight|{{{net_worth|{{{networth|}}}}}}}}}
 
| label40 = Heightಭಾರ
| data40 = {{{heightweight|}}}
 
| label41 = WeightTelevision
| data41 = {{{weighttelevision|}}}
 
| label42 = TelevisionTitle
| data42 = {{{televisiontitle|}}}
| class42 = title
 
| label43 = TitleTerm
| data43 = {{{titleterm|}}}
| class43 = title
 
| label44 = TermPredecessor
| data44 = {{{termpredecessor|}}}
 
| label45 = PredecessorSuccessor
| data45 = {{{predecessorsuccessor|}}}
 
| label46 = Successor{{Longitem|Political party}}
| data46 = {{{successorparty|}}}
| class46 = org
 
| label47 = {{Longitem|Political party}}ಚಳುವಳಿ
| data47 = {{{partymovement|}}}
| class47 = orgcategory
 
| label48 = Movement<span style="white-space:nowrap;">Opponent(s)</span>
| data48 = {{{movementopponents|}}}
| class48 = category
 
| label49 = <span{{Longitem|Board style="white-space:nowrapmember&nbsp;">Opponent(s)</span>of}}
| data49 = {{{opponentsboards|}}}
 
| label50 = {{Longitem|Board member&nbsp;of}}Religion
| data50 = {{{boardsreligion|}}}
| class50 = category
 
| label51 = ReligionDenomination
| data51 = {{{religiondenomination|}}}
| class51 = category
 
| label52 = Denomination{{Longitem|Criminal charge}}
| data52 = {{{denominationcriminal charge|{{{criminal_charge|}}}}}}
| class52 = category
 
| label53 = {{Longitem|Criminal chargepenalty}}
| data53 = {{{criminal chargepenalty|{{{criminal_chargecriminal_penalty|}}}}}}
 
| label54 = <span style="padding:0.1em 0;line-height:1.2em">{{#if:{{{judicial_status|{{{judicial status|}}}}}}|Judicial status|Criminal status}}</span>
| label54 = {{Longitem|Criminal penalty}}
| data54 = {{#if:{{{judicial status|{{{judicial_status|}}}}}} | {{{judicial status|{{{judicial_status}}}}}} | {{{criminal penaltystatus|{{{criminal_penaltycriminal_status|}}}}}} }}
| class54 = category
 
| label55 = <span style="paddingwhite-space:0.1em 0nowrap;line-height:1.2em">{{#if:{{{judicial_status|{{{judicial status|}}}}}}|Judicial status|Criminal status}}ಸಂಗಾತಿ(ಗಳು)</span>
| data55 = {{{spouse|}}}
| data55 = {{#if:{{{judicial status|{{{judicial_status|}}}}}} | {{{judicial status|{{{judicial_status}}}}}} | {{{criminal status|{{{criminal_status|}}}}}} }}
| class55 = category
 
| label56 = <span style="white-space:nowrap;">SpousePartner(s)</span>
| data56 = {{{spousepartner|{{{domesticpartner|{{{domestic_partner|}}}}}}}}}
 
| label57 = <span style="white-space:nowrap;">Partner(s)</span>ಮಕ್ಕಳು
| data57 = {{{partnerchildren|{{{domesticpartner|{{{domestic_partner|}}}}}}}}}
 
| label58 = Childrenಹೆತ್ತವರು
| data58 = {{{childrenparents|}}}
 
| label59 = Parent(s)ಸಂಬಂಧಿಗಳು
| data59 = {{{parentsrelations|{{{relatives|}}}}}}
 
| label60 = Relativesಕುಟುಂಬ
| data60 = {{{relationsfamily|{{{relatives|}}}}}}
 
| label61 = FamilyCall-sign
| data61 = {{{familycallsign|}}}
 
| label62 = Call-signಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು
| data62 = {{{callsignawards|}}}
 
| label63 = Awards{{#if:{{{honours|}}}|Honours|Honors}}
| data63 = {{#if:{awards{{honours|}}}|{{{honours}}}|{{{honors|}}}}}
 
| label64data64 = {{#if:{misc|{{honours{module|}}}|Honours|Honors}}}
| data64data65 = {{#if:{{{honours|}}}misc2|{{{honoursmodule2|}}}|{{{honors|}}}}}
| data66 = {{{misc3|{{{module3|}}}}}}
| data67 = {{{misc4|{{{module4|}}}}}}
| data68 = {{{misc5|{{{module5|}}}}}}
| data69 = {{{misc6|{{{module6|}}}}}}
 
| label70 = ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ
| data65 = {{{misc|{{{module|}}}}}}
| data70 = {{#if:{{{signature|}}}|{{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image={{{signature|}}}|size={{{signature_size|}}}|sizedefault=150px|alt={{{signature alt|{{{signature_alt|}}}}}}}} }}
| data66 = {{{misc2|{{{module2|}}}}}}
| data67 = {{{misc3|{{{module3|}}}}}}
| data68 = {{{misc4|{{{module4|}}}}}}
| data69 = {{{misc5|{{{module5|}}}}}}
| data70 = {{{misc6|{{{module6|}}}}}}
 
| header71 = {{#if:{{{website|{{{homepage|{{{URL|}}}}}}}}}|Website}}
| label71 = Signature
| data72 = {{{website|{{{homepage|{{{URL|}}}}}}}}}
| data71 = {{#if:{{{signature|}}}|{{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image={{{signature|}}}|size={{{signature_size|}}}|sizedefault=150px|alt={{{signature alt|{{{signature_alt|}}}}}}}} }}
 
| header72 = {{#if:{{{website|{{{homepage|{{{URL|}}}}}}}}}|Website}}
| data73 = {{{website|{{{homepage|{{{URL|}}}}}}}}}
 
| below = {{#if:{{{footnotes|}}}|'''Notes'''<div style="line-height:1.2em;">{{{footnotes}}}</div>}}
 
-->{{#if:{{{signature|}}}|[[Category:Biography with signature]]}}[[Category:Articles with hCards]]
}}<noinclude>
}}<includeonly>{{Wikidata image|1={{{image|}}} }}</includeonly><noinclude>
<!---Please add categories to the <includeonly> section at the bottom of the /doc subpage--->
{{documentation}}
</noinclude>
 
<noinclude>
<templatedata>
{
"params": {
"1": {},
"child": {},
"box_width": {},
"honorific prefix": {},
"honorific_prefix": {},
"name": {},
"honorific suffix": {},
"honorific_suffix": {},
"image": {},
"image size": {},
"image_size": {},
"imagesize": {},
"alt": {},
"image caption": {},
"caption": {},
"image_caption": {},
"native_name": {},
"native_name_lang": {},
"birth_name": {},
"birthname": {
"description": "ಹುಟ್ಟು ಹೆಸರು"
},
"birth_date": {
"description": "ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕ"
},
"birth_place": {
"description": "ಹುಟ್ಟಿದ ಸ್ಠಳ"
},
"baptised": {},
"disappeared_date": {},
"disappeared_place": {},
"status": {},
"disappeared_status": {},
"death_date": {},
"death_place": {},
"death cause": {},
"death_cause": {},
"body discovered": {},
"body_discovered": {},
"resting place": {},
"resting_place": {},
"restingplace": {},
"resting place coordinates": {},
"resting_place_coordinates": {},
"restingplacecoordinates": {},
"monuments": {},
"residence": {},
"nationality": {},
"other names": {},
"other_names": {},
"othername": {},
"alias": {},
"ethnicity": {},
"citizenship": {},
"education": {},
"alma mater": {},
"alma_mater": {},
"occupation": {},
"years active": {},
"years_active": {},
"yearsactive": {},
"employer": {},
"organization": {},
"organizations": {},
"agent": {},
"known for": {},
"known_for": {},
"known": {},
"credits": {},
"notable works": {},
"notable_works": {},
"style": {},
"home town": {},
"home_town": {},
"salary": {},
"net worth": {},
"net_worth": {},
"networth": {},
"height": {},
"weight": {},
"television": {},
"title": {},
"term": {},
"predecessor": {},
"successor": {},
"party": {},
"movement": {},
"opponents": {},
"boards": {},
"religion": {},
"denomination": {},
"criminal charge": {},
"criminal_charge": {},
"criminal penalty": {},
"criminal_penalty": {},
"judicial_status": {},
"judicial status": {},
"criminal status": {},
"criminal_status": {},
"spouse": {},
"partner": {},
"domesticpartner": {},
"domestic_partner": {},
"children": {},
"parents": {},
"relations": {},
"relatives": {},
"family": {},
"callsign": {},
"awards": {},
"honours": {},
"honors": {},
"misc": {},
"module": {},
"misc2": {},
"module2": {},
"misc3": {},
"module3": {},
"misc4": {},
"module4": {},
"misc5": {},
"module5": {},
"misc6": {},
"module6": {},
"signature": {},
"signature_size": {},
"signature alt": {},
"signature_alt": {},
"website": {},
"homepage": {},
"URL": {},
"footnotes": {},
"influences": {},
"influenced": {},
"pronunciation": {}
},
"description": "ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಕೋಷ್ಟಕವನ್ನು ಸಿದ್ದಪಡಿಸಲು ಬಳಸುವ ಟೆಂಪ್ಲೇಟು"
}
</templatedata>
</noinclude>
"https://kn.wikipedia.org/wiki/ವಿಶೇಷ:MobileDiff/545148" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ