"ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಯೋಜನೆ/ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ವಿಶ್ವಕೋಶ ಪರಿವರ್ತನೆ ಯೋಜನೆ" ಆವೃತ್ತಿಗಳ ಮಧ್ಯದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು

*[https://kn.wikisource.org/wiki/%E0%B2%AA%E0%B2%B0%E0%B2%BF%E0%B2%B5%E0%B2%BF%E0%B2%A1%E0%B2%BF:Mysore-University-Encyclopaedia-Vol-1-Part-3.pdf ಸಂಪುಟ-೧ ಭಾಗ-೩]
*[https://kn.wikisource.org/wiki/%E0%B2%AA%E0%B2%B0%E0%B2%BF%E0%B2%B5%E0%B2%BF%E0%B2%A1%E0%B2%BF:Mysore-University-Encyclopaedia-Vol-2-Part-1.pdf ಸಂಪುಟ-೨ ಭಾಗ-೧]
* [https://kn.wikisource.org/wiki/ಪರಿವಿಡಿ:Mysore-University-Encyclopaedia-Vol-2-Part-2.pdf ಸಂಪುಟ-೨ ಭಾಗ-೨]
 
* [https://kn.wikisource.org/wiki/ಪರಿವಿಡಿ:Mysore-University-Encyclopaedia-Vol-2-Part-3.pdf ಸಂಪುಟ-೨ ಭಾಗ-೩]
 
* [https://kn.wikisource.org/wiki/ಪರಿವಿಡಿ:Mysore-University-Encyclopaedia-Vol-2-Part-4.pdf ಸಂಪುಟ-೨ ಭಾಗ-೪]
(ಉಳಿದ ಕಡತಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗುವುದು)
* [https://kn.wikisource.org/wiki/ಪರಿವಿಡಿ:Mysore-University-Encyclopaedia-Vol-2-Part-5.pdf ಸಂಪುಟ-೨ ಭಾಗ-೫]
* [https://kn.wikisource.org/wiki/ಪರಿವಿಡಿ:Mysore-University-Encyclopaedia-Vol-4-Part-1.pdf ಸಂಪುಟ-೪ ಭಾಗ-೧]
* [https://kn.wikisource.org/wiki/ಪರಿವಿಡಿ:Mysore-University-Encyclopaedia-Vol-4-Part-2.pdf ಸಂಪುಟ-೪ ಭಾಗ-೨]
* [https://kn.wikisource.org/wiki/ಪರಿವಿಡಿ:Mysore-University-Encyclopaedia-Vol-6-Part-1.pdf ಸಂಪುಟ-೬ ಭಾಗ-೧]
* [https://kn.wikisource.org/wiki/ಪರಿವಿಡಿ:Mysore-University-Encyclopaedia-Vol-6-Part-2.pdf ಸಂಪುಟ-೬ ಭಾಗ-೨]
* [https://kn.wikisource.org/wiki/ಪರಿವಿಡಿ:Mysore-University-Encyclopaedia-Vol-6-Part-3.pdf ಸಂಪುಟ-೬ ಭಾಗ-೩]
* [https://kn.wikisource.org/wiki/ಪರಿವಿಡಿ:Mysore-University-Encyclopaedia-Vol-6-Part-4.pdf ಸಂಪುಟ-೬ ಭಾಗ-೪]
* [https://kn.wikisource.org/wiki/ಪರಿವಿಡಿ:Mysore-University-Encyclopaedia-Vol-6-Part-5.pdf ಸಂಪುಟ-೬ ಭಾಗ-೫]
* [https://kn.wikisource.org/wiki/ಪರಿವಿಡಿ:Mysore-University-Encyclopaedia-Vol-6-Part-6.pdf ಸಂಪುಟ-೬ ಭಾಗ-೬]
* [https://kn.wikisource.org/wiki/ಪರಿವಿಡಿ:Mysore-University-Encyclopaedia-Vol-6-Part-7.pdf ಸಂಪುಟ-೬ ಭಾಗ-೭]
* [https://kn.wikisource.org/wiki/ಪರಿವಿಡಿ:Mysore-University-Encyclopaedia-Vol-6-Part-8.pdf ಸಂಪುಟ-೬ ಭಾಗ-೮]
* [https://kn.wikisource.org/wiki/ಪರಿವಿಡಿ:Mysore-University-Encyclopaedia-Vol-6-Part-9.pdf ಸಂಪುಟ-೬ ಭಾಗ-೯]
* [https://kn.wikisource.org/wiki/ಪರಿವಿಡಿ:Mysore-University-Encyclopaedia-Vol-6-Part-10.pdf ಸಂಪುಟ-೬ ಭಾಗ-೧೦]
* [https://kn.wikisource.org/wiki/ಪರಿವಿಡಿ:Mysore-University-Encyclopaedia-Vol-6-Part-11.pdf ಸಂಪುಟ-೬ ಭಾಗ-೧೧]
* [https://kn.wikisource.org/wiki/ಪರಿವಿಡಿ:Mysore-University-Encyclopaedia-Vol-6-Part-12.pdf ಸಂಪುಟ-೬ ಭಾಗ-೧೨]
* [https://kn.wikisource.org/wiki/ಪರಿವಿಡಿ:Mysore-University-Encyclopaedia-Vol-6-Part-13.pdf ಸಂಪುಟ-೬ ಭಾಗ-೧೩]
* [https://kn.wikisource.org/wiki/ಪರಿವಿಡಿ:Mysore-University-Encyclopaedia-Vol-6-Part-14.pdf ಸಂಪುಟ-೬ ಭಾಗ-೧೪]
* [https://kn.wikisource.org/wiki/ಪರಿವಿಡಿ:Mysore-University-Encyclopaedia-Vol-6-Part-15.pdf ಸಂಪುಟ-೬ ಭಾಗ-೧೫]
* [https://kn.wikisource.org/wiki/ಪರಿವಿಡಿ:Mysore-University-Encyclopaedia-Vol-6-Part-16.pdf ಸಂಪುಟ-೬ ಭಾಗ-೧೬]
* [https://kn.wikisource.org/wiki/ಪರಿವಿಡಿ:Mysore-University-Encyclopaedia-Vol-6-Part-17.pdf ಸಂಪುಟ-೬ ಭಾಗ-೧೭]
* [https://kn.wikisource.org/wiki/ಪರಿವಿಡಿ:Mysore-University-Encyclopaedia-Vol-6-Part-18.pdf ಸಂಪುಟ-೬ ಭಾಗ-೧೮]
 
===ಯುನಿಕೋಡ್ ಪಠ್ಯ===
"https://kn.wikipedia.org/wiki/ವಿಶೇಷ:MobileDiff/484694" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ