"ಮಾಡ್ಯೂಲ್:Math" ಆವೃತ್ತಿಗಳ ಮಧ್ಯದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು

Add precision calculation
(created random module)
 
(Add precision calculation)
local mathyz = {}
 
function mathyz.random( frame )
first = tonumber(frame.args[1]) -- if it doesn't exist it's NaN, if not a number it's nil
second = tonumber(frame.args[2])
return math.random()
end
 
function z.precision( frame )
return z._precision( frame.args[1] or frame.args.x or '0' )
end
 
-- Determines precision of a number using the string representation
function z._precision( x )
x = string.upper( x )
local decimal = string.find( x, '.', 1, true )
local exponent = string.find( x, 'E', 1, true )
local result = 0;
if exponent ~= nil then
exponent = string.sub( x, exponent + 1 )
x = string.sub( x, 0, exponent )
result = result - tonumber( exponent )
end
if decimal ~= nil then
result = result + string.len( x ) - decimal
return result
end
local pos = string.len( x );
while x:byte(pos) == string.byte('0') do
pos = pos - 1
result = result - 1
if pos <= 0 then
return 0
end
if x:byte(pos) == string.byte('.') then
pos = pos - 1
end
end
return result
end
 
return z
"https://kn.wikipedia.org/wiki/ವಿಶೇಷ:MobileDiff/377853" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ