"ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Citation" ಆವೃತ್ತಿಗಳ ಮಧ್ಯದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು

install Lua based citations for books / journals / etc.
imported>Gadget850
(rem unsupported DateFormat)
(install Lua based citations for books / journals / etc.)
<includeonly>{{
{{
#if: {{{inventor-surname|{{{inventor1-surname|{{{inventor-last|{{{inventor1-last|{{{inventor|{{{invent1|{{{invent-1|{{{country-code|{{{3|}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}
<!--
CITATIONS FOR THINGS LIKE BOOKS AND PERIODICALS
-->
|{{#invoke:citation/CS1|citation
|{{Citation/core
|CitationClass=citation
|AuthorMask = {{{author-mask|{{{authormask|}}}}}}
|separator=,
|Surname1 = {{{last|{{{surname|{{{last1|{{{surname1|{{{author1|{{{author|{{{authors|}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}
|ref=harv
|Surname2 = {{{last2|{{{surname2|{{{author2|}}}}}}}}}
|postscript=
|Surname3 = {{{last3|{{{surname3|{{{author3|}}}}}}}}}
}}
|Surname4 = {{{last4|{{{surname4|{{{author4|}}}}}}}}}
}}{{#if:{{{accessdaymonth|}}}{{{accessmonthday|}}}{{{accessday|}}}{{{accessmonth|}}}{{{accessyear|}}}{{{day|}}}{{{access-date|}}}{{{dateformat|}}}|[[Category:Pages containing cite templates with deprecated parameters|{{NAMESPACE}} {{PAGENAME}}]]}}</includeonly><noinclude>
|Surname5 = {{{last5|{{{surname5|{{{author5|}}}}}}}}}
|Surname6 = {{{last6|{{{surname6|{{{author6|}}}}}}}}}
|Surname7 = {{{last7|{{{surname7|{{{author7|}}}}}}}}}
|Surname8 = {{{last8|{{{surname8|{{{author8|}}}}}}}}}
|Surname9 = {{{last9|{{{surname9|{{{author9|}}}}}}}}}
|Given1 = {{{first1|{{{given1|{{{first|{{{given|}}}}}}}}}}}}
|Given2 = {{{first2|{{{given2|}}}}}}
|Given3 = {{{first3|{{{given3|}}}}}}
|Given4 = {{{first4|{{{given4|}}}}}}
|Given5 = {{{first5|{{{given5|}}}}}}
|Given6 = {{{first6|{{{given6|}}}}}}
|Given7 = {{{first7|{{{given7|}}}}}}
|Given8 = {{{first8|{{{given8|}}}}}}
|Given9 = {{{first9|{{{given9|}}}}}}
|Authorlink1 = {{{author-link|{{{author1-link|{{{authorlink|{{{authorlink1|}}}}}}}}}}}}
|Authorlink2 = {{{author2-link|{{{authorlink2|}}}}}}
|Authorlink3 = {{{author3-link|{{{authorlink3|}}}}}}
|Authorlink4 = {{{author4-link|{{{authorlink4|}}}}}}
|Authorlink5 = {{{author5-link|{{{authorlink5|}}}}}}
|Authorlink6 = {{{author6-link|{{{authorlink6|}}}}}}
|Authorlink7 = {{{author7-link|{{{authorlink7|}}}}}}
|Authorlink8 = {{{author8-link|{{{authorlink8|}}}}}}
|Authorlink9 = {{{author9-link|{{{authorlink9|}}}}}}
|Coauthors = {{{coauthor|{{{coauthors|}}}}}}
|Year={{{year|{{ <!-- attempt to derive year from date, if possible -->
#if: {{{date|}}}
|{{
#iferror:{{#time:Y|{{{date|}}} }}
|{{#iferror:{{#time:Y|{{{publication-date|einval}}} }}||{{#time:Y|{{{publication-date|}}} }}}}
|{{#time:Y|{{{date|}}} }}
}}
|{{{publication-date|}}} <!-- last resort -->
}}
}}}
|YearNote = {{{origyear|}}}
|Date = {{#if:{{{date|}}}|{{{date}}}|{{{day|}}} {{{month|}}} {{{year|{{{publication-date|}}}}}}}}
|Title={{{title|}}}
|TransTitle={{{trans_chapter|}}}
|TransItalic={{{trans_title|}}}
|TitleType={{{type|}}}
|URL={{#if:{{{archiveurl|}}}
| {{#ifeq: {{{deadurl|}}} | no | {{{url|}}} | {{{archiveurl|}}} }}
| {{{url|}}}
}}
|Series={{{series|{{{version|}}}}}}
|Periodical = {{{journal|{{{periodical|{{{newspaper|{{{magazine|{{{work|}}}}}}}}}}}}}}}
|Volume = {{{volume|}}}
|Issue = {{{issue|{{{number|}}}}}}
|At = {{
#if: {{{journal|{{{periodical|{{{newspaper|{{{magazine|}}}}}}}}}}}}
|{{{pages|{{{page|{{{at|}}}}}}}}}
|{{
#if: {{{page|}}}
|{{#if:{{{nopp|}}}||p.&nbsp;}}{{{page}}}
|{{
#if: {{{pages|}}}
|{{#if:{{{nopp|}}}||pp.&nbsp;}}{{{pages}}}
|{{{at|}}}
}}
}}
}}
|IncludedWorkTitle = {{{chapter|{{{contribution|}}}}}}
|IncludedWorkURL = {{{chapter-url|{{{chapterurl|{{{contribution-url|}}}}}}}}}
|Other = {{{others|}}}
|Edition = {{{edition|}}}
|Place = {{{place|{{{location|}}}}}}
|PublicationPlace = {{{publication-place|{{{place|{{{location|}}}}}}}}}
|Publisher = {{{publisher|}}}
|PublicationDate = {{{publication-date|}}}
|EditorSurname1 = {{{editor-last|{{{editor-surname|{{{editor1-last|{{{editor1-surname|{{{editor1|{{{editor|{{{editors|}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}
|EditorSurname2 = {{{editor2-last|{{{editor2-surname|{{{editor2|}}}}}}}}}
|EditorSurname3 = {{{editor3-last|{{{editor3-surname|{{{editor3|}}}}}}}}}
|EditorSurname4 = {{{editor4-last|{{{editor4-surname|{{{editor4|}}}}}}}}}
|EditorGiven1 = {{{editor-first|{{{editor-given|{{{editor1-first|{{{editor1-given|}}}}}}}}}}}}
|EditorGiven2={{{editor2-first|{{{editor2-given|}}}}}}
|EditorGiven3={{{editor3-first|{{{editor3-given|}}}}}}
|EditorGiven4={{{editor4-first|{{{editor4-given|}}}}}}
|Editorlink1={{{editor-link|{{{editor1-link|}}}}}}
|Editorlink2={{{editor2-link|}}}
|Editorlink3={{{editor3-link|}}}
|Editorlink4={{{editor4-link|}}}
|language = {{{language|{{{in|}}}}}}
|format = {{{format|}}}
|ARXIV={{{arxiv|}}}
|ASIN={{{asin|{{{ASIN|}}}}}}
|ASIN-TLD={{{asin-tld|}}}
|BIBCODE={{{bibcode|}}}
|DOI={{{doi|{{{DOI|}}}}}}
|DoiBroken={{{doi_inactivedate|{{{doi_brokendate|}}}}}}
|ISBN={{{isbn|{{{ISBN|}}}}}}
|ISSN={{{issn|{{{ISSN|}}}}}}
|JFM={{{jfm|{{{JFM|}}}}}}
|JSTOR={{{jstor|{{{JSTOR|}}}}}}
|LCCN={{{lccn|{{{LCCN|}}}}}}
|MR={{{mr|{{{MR|}}}}}}
|OCLC={{{oclc|{{{OCLC|}}}}}}
|OL={{{ol|{{{OL|}}}}}}
|OSTI={{{osti|{{{OSTI|}}}}}}
|PMC={{{pmc|{{{PMC|}}}}}}
|PMID={{{pmid|{{{PMID|}}}}}}
|RFC={{{rfc|{{{RFC|}}}}}}
|SSRN={{{ssrn|{{{SSRN|}}}}}}
|ZBL={{{zbl|}}}
|ID={{{id|{{{ID|}}}}}}
|AccessDate={{{access-date|{{{accessdate|}}}}}}
|laysummary = {{{laysummary|}}}
|laysource = {{{laysource|}}}
|laydate = {{{laydate|}}}
|quote = {{{quote|}}}
|Ref={{{ref|harv}}}
|Sep = {{#ifeq:{{{separator|{{{seperator}}}}}}|;|&#059;|{{{separator|{{{seperator|,}}}}}}}}
|PS = {{#if:{{{quote|}}}||{{{postscript|}}}}}
|AuthorSep = {{#ifeq:{{{author-separator|}}}|;|&#059;|{{{author-separator|&#059;}}}}}&#32;
|NameSep = {{{author-name-separator|,}}}&#32;
|amp = {{{lastauthoramp|}}}
|Trunc = {{#if:{{{display-authors|}}}|{{{display-authors}}}|8}}
|ArchiveURL= {{{archiveurl|}}}
|DeadURL = {{{deadurl|}}}
|OriginalURL = {{{url|}}}|ArchiveDate= {{{archivedate|}}}
}}}}{{#if:{{{accessdaymonth|}}}{{{accessmonthday|}}}{{{accessday|}}}{{{accessmonth|}}}{{{accessyear|}}}{{{day|}}}{{{access-date|}}}{{{dateformat|}}}|[[Category:Pages containing cite templates with deprecated parameters|{{NAMESPACE}} {{PAGENAME}}]]}}<noinclude>
{{Documentation}}
</noinclude>
"https://kn.wikipedia.org/wiki/ವಿಶೇಷ:MobileDiff/355349" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ