"ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯ" ಆವೃತ್ತಿಗಳ ಮಧ್ಯದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು