"ಆರ್.ಕೆ.ನಾರಾಯಣ್" ಆವೃತ್ತಿಗಳ ಮಧ್ಯದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು

insert content into Table
No edit summary
(insert content into Table)
== ನಾರಾಯಣ್ ಅವರ ಮುಖ್ಯ ಕಾದ೦ಬರಿಗಳು ==
 
{| class="wikitable sortable"
* ಸ್ವಾಮಿ ಅಂಡ್ ಹಿಸ್ ‌ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ (ಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಗೆಳೆಯರು), [[೧೯೩೫]].
|-
* ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಆ‌‌ರ್ಟ್ಸ್, [[೧೯೩೭]].
! ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ !! ಕಾದಂಬರಿ !! ವರ್ಷ !! ಇತರೆ ಮಾಹಿತಿ
* ದಿ ಡಾರ್ಕ್ ರೂಮ್, [[೧೯೩೮]].
|-
* ದಿ ಇ೦ಗ್ಲಿಷ್ ಟೀಚರ್, [[೧೯೪೫]].
*| ೧ || ಸ್ವಾಮಿ ಅಂಡ್ ಹಿಸ್ ‌ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ (ಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಗೆಳೆಯರು),|| [[೧೯೩೫]].
* ದಿ ಅಸ್ಟ್ರಾಲಜರ್ಸ್ ಡೆ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್, [[೧೯೪೭]].
|-
* ಮಿಸ್ಟರ್.ಸಂಪತ್ - ದಿ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಲ್ಗುಡಿ, [[೧೯೪೯]]
*| ೨ || ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಆ‌‌ರ್ಟ್ಸ್,|| [[೧೯೩೭]].
* ದಿ ಫೈನಾಂಷಿಯಲ್ ಯೆಕ್ಸಪ‌ರ್ಟ್, [[೧೯೫೨]]
|-
* ಗ್ರೇಟ್‌ಫುಲ್ ಟು ಲೈಫ್ ಅಂಡ್ ಡೆತ್, [[೧೯೫೩]]
*| ೩ || ದಿ ಡಾರ್ಕ್ ರೂಮ್,|| [[೧೯೩೮]].
* ವೈಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಮಹಾತ್ಮ, [[೧೯೫೫]]
|-
* ಲಾವ್ಲೆ ರೋಡ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್, [[೧೯೫೬]]
*| ೪ || ದಿ ಇ೦ಗ್ಲಿಷ್ ಟೀಚರ್,|| [[೧೯೪೫]].
* ದಿ ಗೈಡ್, [[೧೯೫೮]] (‌ಇದರ ಆಧಾರಿತವಾದ [[ಹಿಂದಿ]] ಚಲನಚಿತ್ರವನ್ನು [[ದೇವಾನಂದ್]] ಅವರು ನಿ‌‌‌ರ್ಮಾಪಿಸಿದರು)
|-
* ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಡೇ - ಸ್ಕೆಚಸ್ ಅಂಡ್ ಎಸೇಸ್, [[೧೯೬೦]]
*| ೫ || ದಿ ಅಸ್ಟ್ರಾಲಜರ್ಸ್ ಡೆ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್,|| [[೧೯೪೭]].
* ದಿ ಮ್ಯಾನ್-ಈಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಲ್ಗುಡಿ, [[೧೯೬೧]]
|-
* ಮೈ ಡೇಟ್‍ಲೆಸ್ ಡೈರೀ, [[೧೯೬೪]]
*| ೬ || ಮಿಸ್ಟರ್.ಸಂಪತ್ - ದಿ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಲ್ಗುಡಿ,|| [[೧೯೪೯]]
* ಗಾಡ್ಸ, ಡೆಮನ್ಸ, ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್, [[೧೯೬೫]]
|-
* ದಿ ವೆಂಡರ್ ಆಫ್ ಸ್ವೀಟ್ಸ, [[೧೯೬೭]]
*| ೭ || ದಿ ಫೈನಾಂಷಿಯಲ್ ಯೆಕ್ಸಪ‌ರ್ಟ್,|| [[೧೯೫೨]]
* ಎ ಹಾರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೂ ಗೋಟ್ಸ, ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್, [[೧೯೭೦]]
|-
* ದಿ ರಾಮಾಯಣ - ಎ ಶಾರ್ಟಂಡ್ ಮಾಡ್ರನ್ ಪ್ರೋಸ್ ವರ್ಷನ್, [[೧೯೭೨]]
*| ೮ || ಗ್ರೇಟ್‌ಫುಲ್ ಟು ಲೈಫ್ ಅಂಡ್ ಡೆತ್,|| [[೧೯೫೩]]
* ಮೈ ಡೇಸ್, [[೧೯೭೪]]
|-
* ದಿ ಪೈಂಟರ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ, [[೧೯೭೬]]
*| ೯ || ವೈಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಮಹಾತ್ಮ,|| [[೧೯೫೫]]
* ರಿಲಕ್ಟೆಂಟ್ ಗುರು, [[೧೯೭೪]]
|-
* ದಿ ಮಹಾಭಾರತ - ಎ ಶಾರ್ಟಂಡ್ ಮಾಡ್ರನ್ ಪ್ರೋಸ್ ವರ್ಷನ್, [[೧೯೭೮]]
*| ೧೦ || ಲಾವ್ಲೆ ರೋಡ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್,|| [[೧೯೫೬]]
* ದಿ ಎಮರಾಲ್ಡ ರೂಟ್, [[೧೯೮೦]]
|-
* ಮಾಲ್ಗುಡಿ ಡೇಸ್, [[೧೯೮೨]]
*| ೧೧ || ದಿ ಗೈಡ್,|| [[೧೯೫೮]] ||(‌ಇದರ ಆಧಾರಿತವಾದ [[ಹಿಂದಿ]] ಚಲನಚಿತ್ರವನ್ನು [[ದೇವಾನಂದ್]] ಅವರು ನಿ‌‌‌ರ್ಮಾಪಿಸಿದರು)
* ಎ ಟೈಗರ್ ಫಾರ್ ಮಾಲ್ಗುಡಿ, [[೧೯೮೩]]
|-
* ಅಂಡರ್ ದಿ ಬಾನ್ಯನ್ ಟ್ರೀ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್, [[೧೯೮೫]]
*| ೧೨ || ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಡೇ - ಸ್ಕೆಚಸ್ ಅಂಡ್ ಎಸೇಸ್,|| [[೧೯೬೦]]
* ದಿ ಟಾಕೇಟಿವ್ ಮಾನ್, [[೧೯೮೬]]
|-
* ಎ ಸ್ಟೋರೀ-ಟೆಲ್ಲರ್ಸ್ ವರ್ಲ್ಡ - ಸ್ಟೋರೀಸ್, ಎಸೇಸ್, ಸ್ಕೆಚಸ್, [[೧೯೮೯]]
*| ೧೩ || ದಿ ವರ್ಲ್ಡಮ್ಯಾನ್-ಈಟರ್ ಆಫ್ ನಾಗರಾಜ್,ಮಾಲ್ಗುಡಿ|| [[೧೯೯೦೧೯೬೧]]
|-
*| ೧೪ || ಮೈ ಡೇಟ್‍ಲೆಸ್ ಡೈರೀ,|| [[೧೯೬೪]]
|-
*| ೧೫ || ಗಾಡ್ಸ, ಡೆಮನ್ಸ, ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್,|| [[೧೯೬೫]]
|-
*| ೧೬ || ದಿ ವೆಂಡರ್ ಆಫ್ ಸ್ವೀಟ್ಸ,|| [[೧೯೬೭]]
|-
*| ೧೭ || ಎ ಹಾರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೂ ಗೋಟ್ಸ, ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್,|| [[೧೯೭೦]]
|-
*| ೧೮ || ದಿ ರಾಮಾಯಣ - ಎ ಶಾರ್ಟಂಡ್ ಮಾಡ್ರನ್ ಪ್ರೋಸ್ ವರ್ಷನ್,|| [[೧೯೭೨]]
|-
*| ೧೯ || ಮೈ ಡೇಸ್,|| [[೧೯೭೪]]
|-
*| ೨೦ || ದಿ ಪೈಂಟರ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ,|| [[೧೯೭೬]]
|-
*| ೨೧ || ರಿಲಕ್ಟೆಂಟ್ ಗುರು,|| [[೧೯೭೪]]
|-
*| ೨೨ || ದಿ ಮಹಾಭಾರತ - ಎ ಶಾರ್ಟಂಡ್ ಮಾಡ್ರನ್ ಪ್ರೋಸ್ ವರ್ಷನ್,|| [[೧೯೭೮]]
|-
*| ೨೩ || ದಿ ಎಮರಾಲ್ಡ ರೂಟ್,|| [[೧೯೮೦]]
|-
*| ೨೪ || ಮಾಲ್ಗುಡಿ ಡೇಸ್,|| [[೧೯೮೨]]
|-
*| ೨೫ || ಎ ಟೈಗರ್ ಫಾರ್ ಮಾಲ್ಗುಡಿ,|| [[೧೯೮೩]]
|-
*| ೨೬ || ಅಂಡರ್ ದಿ ಬಾನ್ಯನ್ ಟ್ರೀ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್,|| [[೧೯೮೫]]
|-
*| ೨೭ || ದಿ ಟಾಕೇಟಿವ್ ಮಾನ್,|| [[೧೯೮೬]]
|-
*| ೨೮ || ಎ ಸ್ಟೋರೀ-ಟೆಲ್ಲರ್ಸ್ ವರ್ಲ್ಡ - ಸ್ಟೋರೀಸ್, ಎಸೇಸ್, ಸ್ಕೆಚಸ್,|| [[೧೯೮೯]]
|-
| ೨೮ || ದಿ ವರ್ಲ್ಡ ಆಫ್ ನಾಗರಾಜ್|| [[೧೯೯೦]]
|}
 
{{ಜನನನಿಧನ|೧೯೦೬|೨೦೦೧}}
 
೪,೬೩೬

edits

"https://kn.wikipedia.org/wiki/ವಿಶೇಷ:MobileDiff/248684" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ