ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ (ಪ್ರದೇಶ): ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ