"ವೆಂಕಟ್ರಾಮನ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣನ್" ಆವೃತ್ತಿಗಳ ಮಧ್ಯದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು