"ಚರಿತ್ ಬಾಳಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ (ನಟ)" ಆವೃತ್ತಿಗಳ ಮಧ್ಯದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು