"ಮೈಸೂರ್ ಕನ್ಸರ್ನ, ಮುಂಬೈ" ಆವೃತ್ತಿಗಳ ಮಧ್ಯದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು