"ಪಾಂಚ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್, ಮುಂಬೈ" ಆವೃತ್ತಿಗಳ ಮಧ್ಯದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು