"ಕೆ.ಎನ್.ಸಾಳುಂಕೆ" ಆವೃತ್ತಿಗಳ ಮಧ್ಯದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು

Parashuram S Kumbar (ಚರ್ಚೆ) ರ 1011873 ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯನ್ನು ವಜಾ ಮಾಡಿ
(→‎ಜನನ: ºÀvÉÆÛA§vÀÛ£ÉAiÀÄ ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ GvÀÛgÁzsÀð ºÁUÀÆ E¥ÀàvÀÛ£ÉAiÀÄ ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ ¥ÀƪÁðzsÀðzÀ°è PÀ£ÀßqÀ ªÀÈwÛ gÀAUÀ¨sÀÆ«Ä ¥ÀæªÀzsÀðªÀiÁ£ÀPÉÌ §gÀÄwÛzÀÄÝzÀ£ÀÄß £ÁªÀÅ UÀÄgÀÄw¸À§ºÀÄzÀÄ. F ¤nÖ£À°è ªÀÄÄA¨ÉÊ PÀ£ÁðlPÀ vÀ£ÀßzÉÃAiÀiÁzÀ PÉÆqÀÄUÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÆnÖzÉ. PÀ£ÀßqÀ ªÀÈwÛ gÀAUÀ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ CzÀåAiÀÄ£À ªÀÄvÀÄÛ ZÀjvÉæ ¤ªÀiÁðt ¸ÁPÀµÀÄÖ DUÀzÉà £ÁlPÀ ¸Á»vÀå G¥ÉÃQëvÀ ¸Á»vÀåªÁVgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÁªÀÅ PÁtÄvÉÛêÉ. ªÀÈwÛ gÀAUÀ¨sÀÆ«Ä JAzÁPÀët £ÁlPÀ ªÀÄAqÀ½UÀ¼ÀÄ, £ÁlPÀPÁgÀ ºÁUÀÆ gÀAUÀPÀ¯Á«zÀgÀ PÀÄjvÀ CzsÀåAiÀÄ£À ª)
(Parashuram S Kumbar (ಚರ್ಚೆ) ರ 1011873 ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯನ್ನು ವಜಾ ಮಾಡಿ)
 
==ಜನನ==
 
ಕೆ.ಎನ್.ಸಾಳುಂಕೆಯವರು [[ವಿಜಯಪುರ]] ಜಿಲ್ಲೆಯ [[ವಿಜಯಪುರ]] ತಾಲ್ಲೂಕಿನ [[ಗುಣದಾಳ]] ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ''' '''
 
'''£ÁlPÀ ªÀgÀPÀ«- PÉ. J£ï. ¸Á¼ÀÄAPÉ  ºÀvÉÆÛA§vÀÛ£ÉAiÀÄ ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ GvÀÛgÁzsÀð ºÁUÀÆ E¥ÀàvÀÛ£ÉAiÀÄ ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ ¥ÀƪÁðzsÀðzÀ°è PÀ£ÀßqÀ ªÀÈwÛ gÀAUÀ¨sÀÆ«Ä ¥ÀæªÀzsÀðªÀiÁ£ÀPÉÌ §gÀÄwÛzÀÄÝzÀ£ÀÄß £ÁªÀÅ UÀÄgÀÄw¸À§ºÀÄzÀÄ. F ¤nÖ£À°è ªÀÄÄA¨ÉÊ PÀ£ÁðlPÀ vÀ£ÀßzÉÃAiÀiÁzÀ PÉÆqÀÄUÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÆnÖzÉ. PÀ£ÀßqÀ ªÀÈwÛ gÀAUÀ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ CzÀåAiÀÄ£À ªÀÄvÀÄÛ ZÀjvÉæ ¤ªÀiÁðt ¸ÁPÀµÀÄÖ DUÀzÉà £ÁlPÀ ¸Á»vÀå G¥ÉÃQëvÀ ¸Á»vÀåªÁVgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÁªÀÅ PÁtÄvÉÛêÉ. ªÀÈwÛ gÀAUÀ¨sÀÆ«Ä JAzÁPÀët £ÁlPÀ ªÀÄAqÀ½UÀ¼ÀÄ, £ÁlPÀPÁgÀ ºÁUÀÆ gÀAUÀPÀ¯Á«zÀgÀ PÀÄjvÀ CzsÀåAiÀÄ£À ªÀÄÄRåªÁUÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄÄA¨ÉÊ PÀ£ÁðlPÀzÀªÀgÁzÀ PÀ£ÀßqÀ gÀAUÀ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ ±ÉÃPÀë¦ÃAiÀÄgï, ²æà PÀAzÀUÀ¯ï ºÀtªÀÄAvÀgÁAiÀÄgÀÄ, PÀ£ÀßqÀ gÀAUÀ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ §£ÁðqÀðµÁ DzÀå gÀAUÁZÁAiÀÄð ªÀÄvÀÄÛ UÀzÀV£À ²æÃPÀAoÀ±Á¹ÛçUÀ¼ÀÄ CvÀÄåvÀÌøµÀ× £ÁlPÀUÀ¼À£ÀÄß gÀa¹zÀÝ£ÀÄß £ÁªÀÅ PÁtÄvÉÛêÉ.'''
 
'''        EªÀgÀ ªÀÄÄA¢£À vÀ¯ÉªÀiÁgÀÄ ²æà JZï. J£ï. ºÀÆUÁgÀ, ªÀiÁAqÉæ, ºÁUÀÆ ¦. ©. zÀÄvÀÛgÀVAiÀĪÀgÀÄ PÀ£ÀßqÀ gÀAUÀ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ ¸ÉêÉUÉ ºÁUÀÆ C©üªÀÈ¢ÞUÁV JµÀÄÖ ±Àæ«Ä¸ÀÄwÛgÀĪÀªÀgÀ®è JAzÀÄ D±ÀÑAiÀÄð¥ÀlÄÖ, CzÀgÀ EªÀÄär ºÉªÉÄä ¥ÀlÄÖ, CA¨ÉUÁ°£À £ÀqÉUÉ ±ÁgÀzÀªÀÄä£À UÀÄrUÉ JA§ »jzÁ¸É¬ÄAzÀ £ÁlPÀ gÀZÀ£ÉUÉ ªÀÄÄAzÁV, JA§vÀÛgÀ zÀ±ÀPÀUÀ¼À°è CªÀgÀ £ÁlPÀUÀ¼À£ÀÄß DqÀzÀ ¸ÀA¸ÉÜ PÀ£ÁðlPÀzÀ°è E®èªÉà E®è J£ÀÄߪÀµÀÖgÀ ªÀÄnÖUÉ JvÀÛgÀPÉÌÃjzÀ PÀ£ÁðlPÀzÀ ¥ÀæSÁåvÀ £ÁlPÀPÁgÀgÀ¯ÉÆè§âgÁzÀ ²æà PÉ. J£ï. ¸Á¼ÀÄAPÉ (PÉÃzÁgÀ£ÁxÀ £ÁgÁAiÀÄt ¸Á¼ÀÄAPÉ) AiÀĪÀgÀ QgÀÄ ¥ÀjZÀAiÀÄ ªÀiÁrPÉÆqÀ®Ä CªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁV £Á£ÀÄ ¥ÀæAiÀÄvÀß ¥ÀqÀÄvÉÛãÉ.'''
 
'''  LwºÁ¹PÀ UÀĪÀÄäl £ÀUÀj «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ¢AzÀ E¥ÀàvÀÄÛ ªÉÄ樀 zÀÆgÀzÀ°è PÀȵÁÚ PÉƼÀîzÀ ¥ÀÄlÖ HgÀÄ UÀÄtzÁ¼À. E°è ªÀÄgÁoÁ ¸ÀªÀiÁdPÉÌ ¸ÉÃjzÀ £ÁgÁAiÀÄt ªÀÄvÀÄÛ PÁ²Ã¨Á¬Ä vÀÄA¨Á ¨ÉÆÃ¼É ¸Àé¨sÁªÀzÀ PÀȶPÀ PÀÄlÄA§zÀªÀgÀÄ. CªÀjUÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ PÉ®ªÀÅ ªÀµÀð ªÀÄPÀ̼ÁUÀ°®è. ¨sÀQÛ ¨sÁªÀÅPÀvÉAiÀÄ PÁ²Ã¨Á¬Ä CªÀjªÀgÀ ¸À®ºÉAiÀÄAvÉ zÉêÀjUÉ ºÀgÀPÉ ºÉÆvÀÄÛ AiÉÆÃUÁAiÉÆÃUÀ JA§AvÉ ªÀÄÄAzÉ PÉ® ¢£ÀUÀ¼À°è CAzÀgÉ 16/11/1936 gÀ ²ªÀgÁwæAiÀÄAzÀÄ PÁ²Ã¨Á¬Ä UÀAqÀÄ ªÀÄUÀÄ«UÉ d£Àä ¤ÃrzÀ¼ÀÄ. D ªÀÄUÀĪÉà F ¯ÉÃR£ÀzÀ PÉÃAzÀæ ©AzÀÄ PÉ. J£ï. ¸Á¼ÀÄAPÉ.'''
 
'''     J¼ÉvÀ£ÀzÀ°èAiÉÄà PÀ®à£ÁfëAiÀiÁVzÀÝ CªÀgÀÄ §tÚzÀ ºÀQÌUÀ¼À£ÀÄß vÉÆÃj¹ CªÀÅUÀ½UÉ §tÚ §½zÀzÀÄÝ vÁ£Éà JAzÀÄ ºÉý vÁ¬Ä¬ÄAzÀ w£Àß®Ä ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ. vÀÄA¨Á ¸ÉßúÀfëAiÀiÁVzÀÝ PÉÃzÁgÀ£ÁxÀ ±Á¯ÉAiÀÄ°èAiÀÄÆ CµÉÖ. ¸ÀÄAzÀgÀ PÀxÉUÀ¼À£ÀÄß, ºÁ¸Àå ¥Àæ¸ÀAUÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉüÀÄvÀÛ CªÀgÉ®ègÀ°è vÁ£Éà »ÃgÉÆà DV wgÀÄUÀÄwÛzÀÝ. gÀeÉ EzÁÝUÀ HgÀ ºÉÆgÀV£À OAzsÀ ¸ÀA¸ÁܤPÀgÀ ºÀ¼ÉAiÀÄ PÀlÖqÀzÀ°è KPÁAvÀzÀ°è PÀĽvÀÄ PÉƼÀ®Ä £ÀÄr¸ÀÄvÀÛ vÀ£ÀßµÀÖPÉÌ vÁ£Éà ¸ÀAvÉÆö¸ÀÄwÛzÀÝ. »ÃUÉ vÀÄA¨Á ZÀlĪÀnPɬÄAzÀ EzÀÝ PÉÃzÁjAiÀÄ «zÁåyAiÀÄ fêÀ£À ºÀÄgÀĦ¤AzÀ¯Éà ¸ÁVvÀÄÛ. DzÀgÉ K¼À£ÉAiÀÄ EAiÀÄvÉÛAiÀÄ£ÀÄß PÀ°vÀ CªÀ£À «zÁå¨Áå¸À UÀÄr ±Á¯ÉAiÀÄ£ÀÄß ©lÄÖ ªÀÄÄAzÀĪÀjAiÀÄ°®è. EzÀÝ M§â£Éà ªÀÄUÀ ºÉÆ®PÉÌ CªÀ£Éà ¨ÁzsÀå¸ÀÜ, MPÀÌ®ÄvÀ£À PÀ°vÀgÉ ¸ÁPÉAzÀÄ vÀAzÉ, ªÀÄUÀ PÀtÄäAzÉAiÉÄà EgÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ vÁ¬Ä. CªÀ£À «zÁå¨Áå¸À UÀÄtzÁ¼ÀzÀ UÀrzÁl°®è. PÉÃzÁjAiÀÄÄ ±Á¯É ©lÄÖ MAzÉgÀqÀÄ ªÀµÀð PÁ® PÀ¼ÉzÀ. ªÀÄUÀ »ÃUÉ PÁ®ºÀgÀt ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ vÀAzÉUÉ ¨ÉÃPÁVgÀ°®è.MAzÀÄ QgÁt CAUÀrAiÀÄ£ÀÄß vÉgÉzÀÄ PÉÆlÖgÀÄ.  ¸ÉßûvÀgÀ°è CvÀåAvÀ £ÀA§ÄUÉ ElÄÖPÉÆArzÀÝ PÉÃzÁj CAUÀrAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà M§â ¸ÉßûvÀ£À£ÉÆßÃ, E£ÉÆߧâ£À£ÉÆßà PÀÆræ¹ ¨Á«AiÀÄ ¸ÁߣÀPÉÌ JgÀqÉgÀqÀÄ UÀAmÉ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀÄ, §qÀªÀjUÉ PÉýzÀ ºÁUÉ G¢æ PÉÆqÀĪÀÅzÀÄjAzÀ wAUÀ¼ÉÆ¥ÀàwÛ£À°è vÀÄA©zÀAUÀr §jzÁ¬ÄvÀÄ. PÀtð£À PÉÊUÉ vÀPÀÌr ¤ÃrzÀAvÁVvÀÄÛ. ªÀÄUÀ£À OzÁAiÀÄðPÉÌ vÀAzÉAiÀÄ PÉÆÃ¥À. ªÀåªÀºÁgÀ ©r¹ ºÉÆ®zÀ PÉ®¸ÀPÉÌ vÉÆqÀV¹zÀgÀÄ. GvÀÄÛªÀÅzÀÄ ©vÀÄÛªÀÅzÀÄ UÉÆwÛgÀzÀ PÉÃzÁjUÉ, PÀĸÀÄ© eÉÆüÀ QvÀÛ®Ä ºÀaÑzÀgÀÄ. CzÀgÀ ¥ÀjuÁªÀÄ PÉÊvÀÄA§ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ºÁ¹UÉ »rAiÀÄĪÀAvÁ¬ÄvÀÄ. GzÁgÀvÉ, PÀgÀÄuÉ, C£ÀÄPÀA¥À ¸Àé¨sÁªÀzÀ PÉÃzÁj AiÀiÁªÀ UɼÉAiÀÄjUÉ G¥ÀPÁgÀ ªÀiÁrzÀÝ£ÉÆà PÉÆ£ÉUÉ CªÀgÀ §½AiÉÄà zÀÄrAiÀÄ®Ä ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÁ¬ÄvÀÄ. F C£ÀĨsÀªÀ vÀÄA©zÀ §zÀÄPÀÄ ªÀÄÄA¢£À £ÁlPÀUÀ¼À gÀZÀ£ÉUÉ ¥ÉæÃgÀPÀªÁUÀ¨ÉÃPÁVvÉÛãÉÆà !'''
 
'''     ºÀ¢£ÁgÀ£ÉAiÀÄ ªÀAiÀĹì£À°èAiÉÄà §¼ÀUÀzÀ°è ¥Àæ«Ä¼Á JA§ PÀ£ÀåAiÀÄ PÉÊ»rzÀ ¸Á¼ÀÄAPÉAiÀĪÀgÀ fêÀ£À ¸ÀÄRPÀgÀªÁVvÀÄÛ. ¸Àw ¥ÀwUÀ¼À ¸ÀA§AzsÀ ºÁ¯ÉÓä£ÀAvÉ ¨ÉgÉwvÀÄÛ. EAxÀ C£ÉÆåãÀå zÁA¥ÀvÀåzÀ°è CAd£Á JA§ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀÄ d¤¸ÀÄvÀÛzÉ. F ºÉÆwÛUÉ CªÀgÀ NzÀÄ UÁqÀªÁUÀÄvÀÛ §gÀÄvÀÛzÉ. r « UÀÄAqÀ¥Àà£ÀªÀgÀ ªÀÄAPÀÄwªÀÄä£À PÀUÀÎ, ªÀÄvÀÄÛ GªÀÄgÀt ªÀ¸ÀUÉ, PÀAzÀUÀ¯ï ºÀtªÀÄAvÀgÁAiÀÄgÀ ºÁUÀÆ n ¦ PÉʯÁ¸ÀA gÀªÀgÀ £ÁlPÀUÀ¼ÀÄ, ©Ãa AiÀĪÀgÀ ºÁ¸Àå ¸Á»vÀå, ªÀZÀ£À ¨sÁUÀªÀvÀ, ªÁ°äQ gÁªÀiÁAiÀÄt, zsÀ£ÀAdAiÀÄ£À zÀ±ÀgÀÆ¥ÀPÀ, ªÀÄÄAvÁzÀ PÀÈwUÀ¼ÀÄ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É CUÁzÀªÁzÀ ¥Àæ¨sÁªÀ ©ÃgÀÄvÀÛªÉ. CªÀgÀ CA¨ÉUÁ°£À £ÀqÉUÉ ±ÁgÀzÉAiÀÄ UÀÄrUÉ ¸ÁUÀÄvÀÛzÉ. 1957 gÀ°è ¥ÉæêÀÄ «ªÁºÀ CxÁðxÀð UÀAUÁ UËj JA§ £ÁlPÀªÀ£ÀÄß §gÉAiÀÄÄvÁÛgÉ. CtÚ ºÀj±ÀÑAzÀæ ¸ÉÆãÁªÀ¯É ºÁUÀÆ D¥ÀÛ«ÄvÀæ gÁªÀÄ¥Àà PÀA¨ÁVAiÀĪÀgÀ  ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è UÀÄtzÁ¼À UÁæªÀÄzÀ ¸ÉßûvÀgÀ£ÀÄß ¸ÉÃj¹PÉÆAqÀÄ “¯ÉÆÃPÀ¦æÃAiÀÄ £Álå ¸ÀAWÀ” UÀÄtzÁ¼À JA§ vÀAqÀªÀ£ÀÄß PÀnÖPÉÆAqÀÄ ¸ÀéUÁæªÀÄ UÀÄtzÁ¼ÀzÀ°è ¥Àæ¥ÀæxÀªÀĪÁV C©ü£À¬Ä¸ÀÄvÁÛgÉ. £ÁlPÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ ¸ÀÄvÀÛ ºÀvÀÄÛ ºÀ½îAiÀÄ d£À ªÉÄZÀÄÑUÉAiÀÄ ¸ÀÄjªÀļÉAiÀÄ£Éßà ¸ÀÄj¸ÀÄvÁÛgÉ. EªÀgÀ ¥ÀÆdåUÀÄgÀÄUÀ¼ÁzÀ ²æà UÉÆÃ.¨Á.¤qÉÆÃt (aPÀÌUÀ®UÀ°) ºÁUÀÆ ²æà gÁ.ªÀÄ.ªÀÄoÀ¥Àw (©zÀj) AiÀĪÀgÀÄ PÉÃzÁjAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄvÀߪÀ£ÀÄß ªÀÄ£À¸ÁgÉ ªÉÄaÑ PÉÆAqÁqÀÄvÁÛgÉ. “ £À£Àß UÀÄgÀÄUÀ½ÃªÀðgÀÄ £À£Àß°è ¸Á»vÀåzÀ ¸À¹AiÀÄ£ÀÄß HjzÁUÀ ¸ÀÆàwðUÉÆAqÀÄ §gÉAiÀÄ®ÄzÀÄåPÀÛ£ÁzÉ” JAzÀÄ CªÀgÉà ºÉýPÉƼÀÄîvÁÛgÉ. CzÉà ªÀµÀð dªÀÄRArAiÀÄ ¸ÀA¸ÁܤPÀgÀÄ PÉÃzÁgÀ£ÁxÀgÀªÀgÀÄ gÀa¹zÀ “¥ÉæêÀÄ «ªÁºÀ” £ÁlPÀªÀ£ÀÄß C©ü£À¬Ä¸À®Ä DªÀÄAwæ¸ÀÄvÁÛgÉ. £ÁlPÀ vÀÄA¨Á ªÉÄZÀÄÑUÉUÉ ¥ÁvÀæªÁUÀÄvÀÛzÉ. 1959 gÀ°è gÀ§PÀ«AiÀÄ°è ²æà ¦ © zÀÄvÀÛgÀVAiÀĪÀgÀ£ÀÄß ¨sÉÃnAiÀiÁV vÀªÀÄä ªÉÆzÀ® £ÁlPÀªÀ£ÀÄß N¢ vÉÆÃj¸ÀÄvÁÛgÉ. D°¹zÀ zsÀÄvÀÛgÀVAiÀĪÀgÀÄ £ÁlPÀzÀ ºÀ®ªÁgÀÄ ¸ÀAUÀwUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÀåvÉUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄaÑ ¨É£ÀÄß ZÀ¥Ààj¹ ¥ÉÆæÃvÁ컸ÀÄvÁÛgÉ. FUÀ PÉÃzÁgÀ£ÁxÀ gÀAUÀ¨sÀÆ«ÄUÉ £ÁlPÀUÀ¼À£ÀÄß gÀa¸ÀĪÀÅzÀ£Éßà ªÀÈwÛAiÀÄ£ÁßV¹PÉƼÀî®Ä ¤zsÀðj¸ÀÄvÁÛgÉ.'''
 
'''          “ §gÀªÀtÂUÉUÉ C£ÀÄPÀÆ®ªÁUÀ¯ÉAzÀÄ ¥ÀqɸÀÆj£À ²æà ¹zÀÝ°AUÉñÀégÀ £Álå ¸ÀAWÀªÀ£ÀÄß D²æ¬Ä¹, ¸ÀAWÀzÉÆqÉAiÀÄgÁzÀ ²æà ©. §¸ÀªÀgÁdÄ CªÀgÀÄ £À£ÀߣÀÄß ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ£ÀAvÉ PÀAqÀgÀ®èzÉ £À£Àß ªÁå¸ÀAUÀPÉÌ M¼ÉîAiÀÄ C£ÀÄPÀÆ®vÉUÀ¼À£ÀÄß MzÀV¹PÉÆlÖgÀÄ” JAzÀÄ CªÀgÉà §gÉzÀÄPÉƼÀÄîvÁÛgÉ. «dAiÀÄ¥ÀÄgÀzÀ ¨ÁgÁPÀªÀiÁ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ  ²æà ¹zÀÝ°AUÉñÀégÀ £Álå ¸ÀAWÀ ¥ÀqɸÀÆgÀÄ CªÀgÀÄ ºÁQzÀ ¨sÀªÀå gÀAUÀ ¸ÀfÓPÉAiÀÄ°è ±ÀÄPÀæªÁgÀ 9/2/1962 gÀAzÀÄ PÁªÀĸÀð PÁ¯ÉÃf£À ¦æ¤ì¥Á¯ï ²æà ¦ PÉ ºÀPÀÌ®zÀrØ CªÀgÀ CzsÀåPÀëvÉAiÀÄ°è CzÉà PÁ¯ÉÃf£À ¥ÉÆæ¥sÉøÀgï DzÀ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ CªÀgÀÄ PÉ J£ï ¸Á¼ÀÄAPÉAiÀĪÀgÀÄ §gÉzÀ “ºÉƸÀ¨Á¼ÀÄ” £ÁlPÀªÀ£ÀÄß GzÁÏn¸ÀÄvÁÛgÉ. EzÀÄ CªÀgÀ ªÀÈwÛ £ÁlPÀ ¸ÀAWÀzÀ°è ¥Àæ¥ÀæxÀªÀĪÁV ¥ÀæzÀ±Àð£À PÀArzÀÄÝ ²æà ¹zÀÝ°AUÉñÀégÀ £Álå ¸ÀAWÀ ¥ÀqɸÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ PÉ J£ï ¸Á¼ÀÄAPÉAiÀĪÀgÀÄ §gÉzÀ “CªÀÄÈvÀ PÀ£Àå” «µÀPÀ£Àå, ¨sÀPÀÛ ªÀiÁPÀðAqÉAiÀÄ, C£ÁåAiÀÄ, ¨ÉÆA¨Á¬Ä, vÀAVAiÀÄ ªÀÄ£É, PÀ¯ÁPÁgÀ, IÄvÀÄ PÉÆÃV¯É ªÀÄÄAvÁzÀ £ÁlPÀUÀ¼À£ÀÄß PÀ£ÁðlPÀzÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ, ¨ÁUÀ®PÉÆÃl, UÀzÀUÀ, UÉÆÃPÁPÀ, ¨ÉʮĺÉÆAUÀ®, ¨É¼ÀUÁA«, ²PÁj¥ÀÄgÀ ªÀÄÄAvÁzÀ PÀqÉUÀ¼À°è C©ü£À¬Ä¸ÀÄvÁÛgÉ. UÁ£ÀAiÉÆÃV CdÄð£À ¸Á £ÁPÉÆÃqÀ CªÀgÀÄ vÀªÀÄä dUÀzÀA¨Á £Álå ¸ÀAWÀzÀ ªÀw¬ÄAzÀ PÀ®PÉÃj PÀPÉÌÃgÁUÀ¼À°è ¸Á¼ÀÄAPÉAiÀĪÀgÀ £ÁlPÀUÀ¼À£ÀÄß C©ü£À¬Ä¸À®Ä ¥ÁægÀA©ü¸ÀÄvÁÛgÉ.'''
 
'''   ¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉAiÀÄ ²æà f J¸ï ZÉ£ÀߥÀà & §ÄPï ¸É®ègïì EªÀgÀÄ PÉ J£ï ¸Á¼ÀÄAPÉAiÀĪÀgÀ “vÀAVAiÀÄ ªÀģɔ £ÁlPÀªÀ£ÀÄß ¥ÀæxÀªÀĪÁV 1964 gÀ°è ¥ÀæPÀn¸ÀÄvÁÛgÉ.'''
 
'''    £ÀAvÀgÀ ²æà «dAiÀÄ®Qëöä £Álå ¸ÀAWÀ ªÉÄʸÀÆgÀÄ , NA ¥ÀæPÁ±À £ÁlPÀ ªÀÄAqÀ½ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ, gÉÃtÄPÁ £Álå ¸ÀAWÀ ¨ÉÊ®ºÉÆAUÀ®, ²æà 1008 dUÀzÀÄÎgÀÄ gÉÃtÄPÁZÁAiÀÄð £Álå ¸ÀAWÀ ªÉÄÊAzÀgÀV(¸ÉÆïÁ¥ÀÄgÀ f¯Éè) «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ £Álå ¸ÀAWÀ £ÀgÉÃUÀ¯ï, ²æà ªÉÄʯÁ°AUÉñÀégÀ £Álå ¸ÀAWÀ ¨É£ÀPÀnÖ ²æÃPÀAoÉñÀégÀ PÀÈ¥Á ¥ÉÆövÀ £ÁlPÀ ªÀÄAqÀ½ ªÉÄʸÀÆgÀÄ, PÀ¯Á ¥ÀæPÁ±À £Álå ¸ÀAWÀ ¨ÁåqÀV, «dAiÀÄ ¨sÁgÀw xÉÃlgïì «±Á® ªÉÄʸÀÆgÀ, PÀĪÀiÁgÀ «dAiÀÄ £Álå ¸ÀAWÀ avÀÛgÀV ¸ÀA¸ÉÜAiÀĪÀgÀÄ EªÀgÀ £ÁlPÀUÀ¼À£ÀÄß 1970 gÀ ºÉÆwÛUÉ ªÉÄÊAzÀgÀV¬ÄAzÀ PÀÄAzÁ¥ÀÄgÀzÀªÀªÀgÉUÀÆ, ¨É¼ÀUÁ«¬ÄAzÀ ªÉÄʸÀÆgÀzÀªÀgÉUÉ  PÉ J£ï ¸Á¼ÀÄAPÉAiÀĪÀgÀ £ÁlPÀUÀ¼À£ÀÄß C©ü£À¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. 60 gÀ zÀ±ÀPÀzÀ°è Erà PÀ£ÁðlPÀzÀ d£ÀvÉ EªÀgÀ £ÁlPÀUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃr D£ÀA¢¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. EzÀÄ ¸Á¼ÀÄAPÉAiÀĪÀgÀ £ÁlPÀ ¸Á»vÀåzÀ ¥ËærüªÉÄUÉ »rzÀ PÀ£Àßr JAzÀÄ ºÉüÀ§ºÀÄzÀÄ.'''
 
'''  70 ªÀÄvÀÄÛ 80 gÀ zÀ±ÀPÀzÀ°è ªÀÈwÛgÀAUÀ¨sÀÆ«Ä GvÀÄÛAUÀzÀ°è EgÀĪÀÅzÀPÉÌ PÀ£ÁðlPÀªÉà ¸ÁQëAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ. F ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ²æà PÀĪÀiÁgÀ «dAiÀÄ £Álå ¸ÀAWÀ avÀÛgÀV, ²æà ¸ÀAUÀªÉÄñÀégÀ £Álå ¸ÀAWÀ UÀÄqÀUÉÃj, ²æà ªÀÄ°èPÁdÄð£À £Álå ¸ÀAWÀ ¸ÀļÀî, ²æà ºÀÄZÉÑñÀégÀ £Álå ¸ÀAWÀ PÀªÀÄvÀV, PÉ © Dgï qÁæªÀiÁ PÀA¥À¤ zÁªÀtUÉgÉ ªÀÄÄAvÁzÀ ¥Àæ¹zÀÞ PÀA¥À¤AiÀĪÀgÀÄ PÉ J£ï ¸Á¼ÀÄAPÉAiÀĪÀgÀ §zÀÄPÀÄ §AUÁgÀªÁ¬ÄvÀÄ, zÁgÀ¢Ã¥À, PÉÆÃw ºÉÆPÀÌ vÉÆÃl ºÁ¼ÀÄ(ºÀÄZÀÑ) , ºÀÆ«£À CAUÀr, zÉêÀgÀ dqÀÓªÉÄAmï, zÉêÀjUÉ £É£À¦®è, vÁ½AiÀÄ vÀPÀgÁgÀÄ, PÀtÂÚzÀÝgÀÆ §Ä¢Ý ¨ÉÃPÀÄ, ªÀgÀ £ÉÆÃr ºÉtÄÚ PÉÆqÀÄ, ¨sÁUÀå §AvÀÄ §Ä¢Þ ºÉÆAiÀÄÄÛ, PÁ®Ä PÉzÀjzÀ ºÉtÄÚ, ªÀÄÄAvÁzÀ £ÁlPÀUÀ¼À£ÀÄß C©ü£À¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. EzÀjAzÀ £ÀÆgÁgÀÄ PÀA¥À¤UÀ¼ÀªÀgÀÄ zÀÄqÀÄØ ªÀiÁrPÉÆAqÀgÀÄ. ¸Á«gÁgÀÄ gÀAUÀPÀ¯Á«zÀjUÉ ºÁUÀÆ gÀAUÀPÀ«ÄðUÀ½UÉ §zÀÄPÀÄ PÀnÖPÉƼÀî®Ä ªÀÈw gÀAUÀ¨sÀÆ«Ä ¸ÀºÁAiÀÄPÀªÁAiÀÄÄÛ.'''
 
'''    PÉ J£ï ¸Á¼ÀÄAPÉAiÀĪÀgÀ “§zÀÄPÀÄ §AUÁgÀªÁAiÀÄÄÛ” ªÀÄvÀÄÛ “ºÀÆ«£À CAUÀr” £ÁlPÀUÀ¼ÀÄ ©eÁ¥ÀÄgÀzÀ°è zÁR¯ÉAiÀÄ ¥ÀæzÀ±Àð£À PÀArªÉ. EªÀgÀ “¤Ã£ÀÆ ¸ÁºÀÄPÁgÀ£ÁUÀÄ” ¨É¼ÀUÁA« ªÀÄvÀÄÛ zÁªÀtUÉgÉAiÀÄ°è zÁR¯ÉAiÀÄ ¥ÀæzÀ±Àð£À PÀArzÉ.EªÀgÀ “ªÀgÀ£ÉÆÃr ºÉtÄÚ PÉÆqÀÄ” ¸ÀvÀvÀªÁV ºÀħâ½îAiÀÄ°è 450 PÀÆÌ ºÉZÀÄÑ ¥ÀæAiÉÆÃUÀUÀ¼À£ÀÄß PÀArgÀĪÀzÀÄ. E£ÀÄß EªÀgÀ “PÁ®Ä PÉzÀjzÀ ºÉtÄÚ” £ÁlPÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À UÀÄ©â «ÃgÀtÚ gÀAUÀªÀÄA¢gÀzÀ°è ¸ÀvÀvÀªÁV 350 PÀÆÌ ºÉZÀÄÑ ¥ÀæAiÉÆÃUÀUÀ¼À£ÀÄß PÀArzÉ.'''
 
'''  PÉ J£ï ¸Á¼ÀÄAPÉAiÀĪÀgÀ “§zÀÄPÀÄ §AUÁgÀªÁAiÀÄÄÛ” ºÁUÀÆ “UÀÄt £ÉÆÃr ºÉtÄÚ PÉÆqÀÄ” £ÁlPÀUÀ¼ÀÄ PÀ£ÀßqÀ ZÀ®£ÀavÀæUÀ¼ÁVgÀĪÀÅzÀÄ §gÀzÀ £ÁqÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀzÀ ªÀÄtÂÚ£À ²æêÀÄAwPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉaѹzÉ JAzÀgÉ Cw±ÀAiÉÆÃQÛAiÀiÁUÀzÀÄ. EªÀgÀ F gÀAUÀ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ ¸ÉêÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀjUÀt¹ ¸ÀĪÀtð PÀ£ÁðlPÀ ªÀµÁðZÀgÀuÉAiÀÄ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è PÀ£ÁðlPÀ £ÁlPÀ CPÁqÉ«ÄAiÀĪÀgÀÄ EªÀgÀ £ÁlPÀ “ªÀgÀ£ÉÆÃr ºÉtÄÚ PÉÆqÀÄ” EzÀ£ÀÄß CPÁqɫĬÄAzÀ ¥ÀæPÀn¹zÁÝgÉ. CzÀgÀAvÉ 63 £ÉAiÀÄ CT® ¨sÁgÀvÀ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ¸ÀªÉÄäüÀ£À «dAiÀÄ¥ÀÄgÀzÀ°è £ÀqÉzÁUÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ dªÀÄRAr gÀ¸ÉÛUÉ “¸Á¼ÀÄAPÉ zÁégÀ” ¤«Äð¹zÀÄÝ ºÁUÀÆ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ £ÀUÀgÀ ¸ÁjUÉ §¹ìUÉ PÉ J£ï ¸Á¼ÀÄAPÉ JAzÀÄ £ÁªÀÄPÀgÀt ªÀiÁrzÀÄÝ CªÀgÀ ºÉeÉÓAiÀÄ UÀÄgÀÄwUÉ ¸ÁQëAiÀiÁVªÉ.'''
 
'''     ªÀÈwÛ gÀAUÀ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ £ÁlPÀPÁgÀ£ÀÄ ¸ÀAWÀzÉÆqÉAiÀÄgÀÄ ºÁUÀÆ gÀAUÀ PÀ¯Á«zÀjVAvÀ ºÉZÀÄÑ C¯ÉzÁlzÀ°ègÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀAWÀzÉÆqÉAiÀÄgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀ¯Á«zÀgÀÄ vÀªÀÄä PÀÄlÄA§ ¸ÀªÉÄÃvÀ £ÁlPÀ PÀA¥À¤UÀ¼À°è G½zÀÄPÉƼÀÀÄzÀÄ, DzÀgÉ EzÀÄ £ÁlPÀPÁgÀ¤UÉ vÀÄA¨Á PÀµÀÖ. KPÉAzÀgÉ wAUÀ¼ÉÆ¥ÀàwÛ£À°è PÀ¤µÀÖ ªÀÄÆgÁß®ÄÌ PÀA¥À¤UÀ¼À°è £ÁlPÀUÀ¼À ¥ÁæöåQÖÃ¸ï ªÀiÁr¸À®Ä EgÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ.AiÀiÁªÀ PÀA¥À¤AiÀĪÀgÀÄ J°èUÉ PÀgÉAiÀÄÄvÁÛgÉ C°èUÉ ºÉÆÃV £ÁlPÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÁæöåQÖÃ¸ï ªÀiÁr¸À¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. £ÀªÀÄä vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ £ÀªÀÄä£Éß®è CAzÀgÉ £ÀªÀÄä vÁ¬Ä, CPÀÌ, 5 ªÀµÀðzÀ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÄ ªÀµÀðzÀ vÀªÀÄä J®ègÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ²æà «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ £Álå ¸ÀAWÀ £ÀgÉÃUÀ¯ï PÁåA¥ï ºÁ¸À£ÀPÉÌ 26/1/1962 gÀAzÀÄ ºÉÆÃzÀgÀÄ. ªÀÄgÀÄ¢£ÀªÉà £ÀªÀÄä£Éß®è ºÁ¸À£ÀzÀ°è ©lÄÖ ²æà ªÉÄʯÁgÀ°AUÉñÀégÀ £Álå ¸ÀAWÀ ¨É£ÀPÀnÖ PÁåA¥ï EArUÉ vÉgÀ½zÀÝgÀÄ. CªÀgÀÄ EAr¬ÄAzÀ ªÀÄgÀ½ §gÀĪÀµÀÖgÀ°è £ÁªÀÅ EzÀÝ PÀA¥À¤AiÀĪÀgÀÄ £ÀªÀÄä£ÀÆß ¸ÉÃj¹PÉÆAqÀÄ ¨ÉîÆgÀÄ, ¸ÀPÀ¯ÉñÀ¥ÀÄgÀ ªÀÄvÀÄÛ ZÀ£ÀßgÁAiÀÄ¥ÀlÖt PÁåA¥ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ 25/3/1967 gÀAzÀÄ ±ÀæªÀt¨É¼ÀUÉÆüÀzÀ eÁvÉæUÉ PÁåA¥À ªÀiÁrzÀgÀÄ. ¥ÀAqÀj¨Á¬Ä, CzÀªÁ¤ ®QëöäzÉë, ²æÃPÀAoÀªÀÄÆwð ªÀÄvÀÄÛ £ÀgÉÃUÀ¯ï PÀA¥À¤ »ÃUÉ £Á®ÆÌ PÀA¥À¤AiÀĪÀgÀÄ C°èAiÉÄà PÁåA¥ï ªÀiÁrzÀgÀÄ. CzÀÄ eÁvÉæAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄ. ºÁUÁV ±ÀæªÀt¨É¼ÀUÉƼÀzÀ°è AiÀiÁjUÀÆ ¨ÁrUÉ ªÀÄ£ÉUÀ¼ÀÄ ¹UÀ°®è. xÉÃlj£À »A¨sÁUÀzÀ°è §mÉÖ PÀnÖ ¥ÁnðµÀ£ï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ G½AiÀĨÉÃPÁ¬ÄvÀÄ. F ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è £ÀªÀÄä vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ JgÀqÀÄ ¢£À ªÀiÁvÀæ ±ÀæªÀt¨É¼ÀUÉÆüÀzÀ°è EzÀÝgÀÄ. ªÀÄgÀÄ¢£À ²æà ªÉÄʯÁgÀ°AUÉñÀégÀ £Álå ¸ÀAWÀ ¨É£ÀPÀnÖAiÀĪÀgÀÄ ªÀÄ¹Ì vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀ PÁåA¦UÉ §gÀ®Ä ºÉýzÀgÀÄ. vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ ºÉÆgÀlÄ ¤AvÀgÀÄ. CAzÀÄ £ÀªÀÄä vÁ¬ÄAiÀÄ ªÉÄÊAiÀÄ°è ºÁUÀÆ JgÀqÀÄ ªÀµÀðzÀ vÀªÀÄä£À ªÉÄÊAiÀÄ°è ºÀĵÁgÀ EgÀ°®è. EgÀ®Ä ¨ÁrUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄÆ E®è. £ÀªÀÄä£ÀÄß §AiÀÄ®°è ElÄÖ ªÀĹÌUÉ ºÉÆgÀmÉà ©lÖgÀÄ. EzÀÄ MAzÀÄ GzÁºÀgÀuÉ CµÉÖ.'''
 
'''  '''
 
'''If you are so clever, why are you so poor?  JA§ÄzÉÆAzÀÄ eÁtÄßr. gÀ²AiÀiÁzÀ ¯ÉÃRPÀ °AiÉÆà mÁ¯ï ¸ÁÖAiÀiï §gÉAiÀÄÄvÁÛgÉ, “¯ÉÃRPÀ£ÉAzÀgÉ PÉêÀ® §gÉAiÀÄĪÀªÀ£À®è, §gÉAiÀÄzÉ §zÀÄPÀ¯ÁgÀzÀªÀ” JAzÀÄ. §gÉzÀ PÉÊ §jUÉÊ JAzÀÄ PÉ®ªÀgÀÄ ºÉüÀÄvÁÛgÉ. ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV ¯ÉÃRPÀgÀÄ wÃgÀ §qÀvÀ£ÀzÀ §zÀÄPÀÄ ¤ÃUÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. EzÀÄ PÉ J£ï ¸Á¼ÀÄAPÉAiÀĪÀgÀ fêÀ£ÀPÀÆÌ ºÉÆgÀvÁV®è. “ J®ègÀÆ ¯ÉÃR¤UÉ ±Á» ºÁQ §gÉAiÀÄÄvÁÛgÉ. DzÀgÉ zÁj¢Ã¥ÀzÀ PÀ« vÀ£Àß vÁåUÀzÀ gÀPÀÛªÀ£Éßà ºÁQ §gÉAiÀÄÄvÁÛgÉ”.  ¸Á¼ÀÄAPÉAiÀĪÀgÀ £ÁlPÀUÀ¼À£ÀÄß PÀAqÀÄ D£ÀA¢¹ «zÁéA¸ÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸À£Áä£À ¥ÀvÀæzÀ ªÁåRå«zÀÄ. “ EAxÀ vÁåUÀ fëUÉ ªÁ¸ÀÛªÀ §zÀÄQ£À°è ¸ÀªÀiÁd ¤ÃrzÀ ¸À£Áä£À, PÀgÀļÀÄ QvÀÄÛ §gÀĪÀAwzÉ.PÀAzÀUÀ¯ï gÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÀUÀ½UÀÆ ¸Á¼ÀÄAPÉAiÀĪÀgÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÀUÀ½UÀÆ ªÀåvÁå¸À«®è. CªÀgÀÄ ¸ÀvÀÛ ¢£À 11/12/1978 gÀAzÀÄ ºÀ®ªÁgÀÄ £ÁlPÀ PÀA¥À¤AiÀĪÀgÀÄ (¸ÀÄ¢Ý w½zÀÆ)CAzÀÄ £ÁlPÀUÀ¼À£ÁßrzÀªÀÅ.'''
 
'''   34 £ÁlPÀUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄ ¸ÉÆgÀVzÀ fêÀ §jzÁzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¥Áæt«®èzÉ MgÀVzÀÝ£ÀÄß PÀAqÀÄ HgÀªÀgÉ®è ZÀAzÁ ¸ÉÃj¹ CAvÀåQæAiÉÄ £ÀqɹzÀgÀÄ. ¤±ÁéxÀð ¸ÉêÉUÉÊzÀÄ §zÀÄQ£À zÀÄgÀAvÀPÉÌ §°AiÀiÁzÀ PÀ¯Á«zÀgÀ EwºÁ¸ÀPÉÌ ¸Á¼ÀÄAPÉAiÀĪÀgÀÄ ¸ÉÃj ºÉÆÃzÀgÀÄ.'''
 
'''     £À£Àß vÁ¬Ä PÁå£Àìgï gÉÆÃUÀ¢AzÀ «ÄµÀ£ï ºÁ¹àl¯ï «ÄgÀeï £À°è §¼À®ÄwÛgÀĪÁUÀ UÀĽUÉ OµÀ¢üUÁV zÀÄqÀÄØ ¨ÉÃPÁVzÉ, §AzÀÄ ºÉÆÃV JAzÀÄ PÁUÀzÀ §gɸÀÄvÁÛgÉ. ¥ÀvÀæPÉÌ vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ vÁ¬ÄUÉ GvÀÛgÀªÁV §gÉzÀ ¥ÀvÀæ FUÀ®Æ £À£Àß ºÀwÛgÀ EzÉ. ¥ÀvÀæ ¸ÁgÁA±À »ÃVvÀÄÛ(19/2/1969) “ PÀA¥À¤AiÀÄ°è ¥Ámïð ªÀiÁqÀĪÀªÀgÀÄ ªÀiÁ°ÃPÀjUÉ ºÉüÀzÉ HjUÉ ºÉÆÃVzÁÝgÉ, PÁgÀt ¥Álð £Á£ÀÄ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁVzÉ. C¤ªÁAiÀÄð. F PÁ® £À£ÀUÀÆ vÉÆAzÀgÉAiÀÄ PÁ®. ¸ÀAWÀPÀÆÌ vÉÆAzÀgÉAiÀÄ PÁ®. DzÀgÀÆ ªÉÊAiÀÄQÛPÀ vÉÆAzÀgÉ K£Éà EzÀÝgÀÆ ¸ÀAWÀzÀ PÉ®¸À ºÉaÑ£ÀzÀÄ. PÁgÀt F ¥ÁvÀæ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀiÁzÀ vÀPÀët ºÉÆgÀlÄ §gÀÄvÉÛãɔ.'''
 
'''      1971 gÀ°è £ÀªÀÄä vÁ¬Ä PÁå£ÀìgïPÉÌ §°AiÀiÁzÀgÀÄ. £ÁªÉ®è C£ÁxÀgÁzɪÀÅ. vÀAzÉAiÀĪÀgÀ ¹Üw C£ÁxÀ ¥ÀæeÉÕ¬ÄAzÀ C¯ÉÆäî PÀ¯ÉÆèîªÁ¬ÄvÀÄ. JAzÀÆ ªÀÄzÀåªÀ£ÀÄß ªÀÄÄlÖzÀ CªÀgÀÄ PÀÄrvÀPÉÌ ±ÀgÀuÁzÀgÀÄ. £ÁlPÀ ¸ÀAWÀUÀ¼À eÉÆvÉUÉ wgÀÄUÀÄvÀÛ wAUÀ¼ÀÄUÀlÖ¯É ªÀÄ£É ªÀÄÄR £ÉÆÃqÀ°®è. JAzÁzÀgÉƪÉÄä HjUÉ §AzÁUÀ vÀ£Àß vÁ¬ÄAiÀÄ (£ÀªÀÄä CfÓ) PÉÊUÉ ¥ÀÄrUÁ¸ÀÄ PÉÆlÄÖ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝgÀÄ. F ªÉÃ¼É CªÀjUÉ £ÁlPÀªÉà fêÀ£À, fêÀ£ÀªÉà £ÁlPÀªÁVvÀÄÛ.'''
 
'''    ZÁªÀÄgÁd £ÀUÀgÀzÀ°è CªÀgÀÄ §gÉzÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ £ÁlPÀ “PÁ®Ä PÉzÀjzÀ ºÉtÄÚ” £ÀªÉA§gÀ 1978 gÀ°è ¥Àæ¥ÀæxÀªÀÄ ¥ÀæAiÉÆÃUÀzÀ ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ UÀÄtzÁ¼ÀPÉÌ ªÀÄgÀ¼ÀĪÁUÀ PÀA¥À¤AiÀĪÀjUÉ “EzÀÄ £À£Àß PÉÆ£ÉAiÀÄ £ÁlPÀ” JAzÀÄ ºÉýzÀÝgÀAvÉ. £Á¯ÁÌgÀÄ ¢£À UÀÄtzÁ¼ÀzÀ°è G½zÀgÀÄ. ªÀÄvÉÛ vÀªÉÆäA¢UÉ £À£ÀߣÀÆß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ZÁªÀÄgÁd £ÀUÀgÀPÉÌ ºÉÆgÀlgÀÄ. DUÀ £Á£ÀÄ J¸ï J¸ï J¯ï ¹ ¥ÀjÃPÉë §gÉ¢zÉÝ. DzÀgÉ «¢ü ¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀµÀÖgÀ°è vÀ£Àß C¢üPÁgÀ ºÉaѹvÀÄÛ. CªÀjUÉ CjªÀÅ ªÀÄgɪÀÅ ºÉaÑvÀÄ. wAUÀ¼À PÁ® UÀzÀUÀ, ºÀħâ½, £ÁåªÀÄw, ¸ÀªÀ¼ÀAUÀ, zÁªÀtUÉgÉ ªÀÄÄAvÁzÀ PÀqÉ ¢PÀÄÌ zÉ±É PÁtzÉ C¯ÉzÁrzɪÀÅ. zÁªÀtUÉgÉAiÀÄ°è ZÀºÁ PÀÄrAiÀÄĪÀÅzÀPÀÆÌ zÀÄrØgÀ°®è. ºÉÆ°¹PÉƼÀî¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉÆAqÀ ¥ÉÊeÁªÀÄzÀ §mÉÖAiÀÄ£ÀÄß vÀ¼ÀÄî UÁrAiÀĪÀ¤UÉ PÉÆlÄÖ ZÀºÁ PÀÄrzÀÄ ¯ÁjAiÉÆAzÀ£ÀÄß ºÀwÛ ºÁªÉÃjUÉ §A¢½zɪÀÅ.C°èUÉ «ÃgÀtÚ ¸ÀAUÀ£Á¼À (PÀĪÀiÁgÀ «dAiÀÄ £Álå ¸ÀAWÀ avÀÛgÀV PÀA¥À¤AiÀÄ£ÀÄß £ÀqɸÀÄwÛzÀÝgÀÄ) CªÀgÀÄ ¥ÀÄrUÁ¸ÀÄ PÉÆlÄÖ £À£Àß vÀAzÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄgÀ½ £ÀªÀÄä HjUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä £À£ÀUÉ ¸ÀÆa¹zÀgÀÄ.  HjUÉ §AzÀÄ ªÀÄÄlÄÖªÁUÀ C£ÀĨsÀ«¹zÀ PÀµÀÖ C¶ÖµÀÖ®è. UÀÄtzÁ¼ÀªÀ£ÀÄß §AzÀÄ vÀ®Ä¦zÁUÀ ºÀvÀÄÛ ¥ÉʸÉAiÀÄÆ ºÀwÛgÀ«gÀ°®è. vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ ¥ÀæeÉÕ vÀ¦à K£ÉãÉÆà ªÀiÁvÀ£ÁrPÉƼÀÄîwÛzÀÝgÀÄ. ªÀÄÆgÁß®ÄÌ ¢£ÀUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÉzÀªÀÅ. MAzÀÄ ¢£À £À£ÀߣÀÄß ºÀwÛgÀ PÀgÉzÀÄ ºÉýzÀgÀÄ, “ CQà (£ÀªÀÄä vÁ¬Ä) PÀjÃvÁ EzÁ¼À, C¯ÉÆßÃqÀÄ PÀgÀrAiÉÆÃgÀ vÁélzÁUÀ, £Á£ÀÄ EªÀvÀÛ ºÉÆÃVÛä” JAzÀgÀÄ. CªÀgÀÄ vÀªÀÄä C¸Àé¸ÀÜvÉAiÀÄ°è £ÀÄrzÀ F ªÀiÁvÀÄUÀ¼À£ÀÄß £Á£ÀÄ UÀA©üÃgÀªÁV ¥ÀjUÀt¸À°®è.  DzÀgÉ ¨É¼ÀUÁUÀĪÀµÀÖgÀ°è (11/12/1978 gÀAzÀÄ) CªÀgÀ ¥Áæt ¥ÀQë ºÁj ºÉÆÃVvÀÄÛ.'''
 
'''   ¢£ÁAPÀ:30/1/2020 gÀAzÀÄ §§¯ÉñÀégÀzÀ°è £ÀqÉAiÀÄĪÀ ¥Àæ¥ÀæxÀªÀÄ vÁ®ÆPÁ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀzÀ ¸ÀägÀt ¸ÀAaPÉUÁV ¤ªÀÄä vÀAzÉAiÀĪÀgÀ PÀÄjvÀÄ QgÀÄ ¥ÀjZÀAiÀiÁvÀäPÀ ¯ÉÃR£À §gÉzÀÄ PÉÆr JAzÀÄ £À£Àß DwäÃAiÀÄgÀÄ ºÁUÀÆ  »jAiÀÄ ªÀÄPÀ̼À ¸Á»wUÀ¼ÁzÀ ²æà ¥sÀ. UÀÄ. ¹zÁÝ¥ÀÄgÀ CªÀgÀÄ PÉýzÀgÀÄ. M¯Éè J£ÀßzÉ ºÉªÉÄä ºÁUÀÆ C©üªÀiÁ£À¢AzÀ £À£Àß vÀAzÉAiÀĪÀgÀ ¸ÀAQë¥ÀÛ ¥ÀjZÀAiÀĪÀ£ÀÄß ªÁZÀPÀgÀ ¯ÉÆÃPÀPÉÌ C¦ð¸ÀÄwÛzÉÝãÉ.'''
 
'''                                          ©.PÉ. ¸Á¼ÀÄAPÉ'''
 
'''                                            UÀÄtzÁ¼À'''
 
==ಸಾಹಿತ್ಯ==
೨,೯೨೪

edits

"https://kn.wikipedia.org/wiki/ವಿಶೇಷ:MobileDiff/1011875" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ