ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ವಿಕಿ ಲವ್ಸ್ ವಿಮೆನ್ ೨೦೧೯/Participants

ಭಾಗವಹಿಸುವವರುಸಂಪಾದಿಸಿ

ಭಾಗವಹಿಸುವವರು ಈ ಕೆಳಗೆ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಸಹಿ ಹಾಕಿ.

 1. --Durga bhat bollurodi (ಚರ್ಚೆ) ೧೩:೩೦, ೧೩ ಫೆಬ್ರುವರಿ ೨೦೧೯ (UTC)
 2. --Lokesha kunchadka (ಚರ್ಚೆ) ೦೪:೪೬, ೧೪ ಫೆಬ್ರುವರಿ ೨೦೧೯ (UTC)
 3. --Ashoka KG (ಚರ್ಚೆ) ೦೮:೧೭, ೧೬ ಫೆಬ್ರುವರಿ ೨೦೧೯ (UTC)
 4. --Pranavshivakumar (ಚರ್ಚೆ) ೦೮:೧೯, ೧೬ ಫೆಬ್ರುವರಿ ೨೦೧೯ (UTC)
 5. --Yakshitha (ಚರ್ಚೆ) ೦೮:೨೦, ೧೬ ಫೆಬ್ರುವರಿ ೨೦೧೯ (UTC)
 6. --Swathivishwakarma (ಚರ್ಚೆ) ೦೮:೨೦, ೧೬ ಫೆಬ್ರುವರಿ ೨೦೧೯ (UTC)
 7. --Deekshavishwakarma (ಚರ್ಚೆ) ೦೮:೨೦, ೧೬ ಫೆಬ್ರುವರಿ ೨೦೧೯ (UTC)
 8. --Jasmitha M J (ಚರ್ಚೆ) ೦೮:೨೧, ೧೬ ಫೆಬ್ರುವರಿ ೨೦೧೯ (UTC)
 9. --Shruthi H (ಚರ್ಚೆ) ೦೮:೨೨, ೧೬ ಫೆಬ್ರುವರಿ ೨೦೧೯ (UTC)
 10. --Mangaloreprathi (ಚರ್ಚೆ) ೦೮:೨೩, ೧೬ ಫೆಬ್ರುವರಿ ೨೦೧೯ (UTC)
 11. --Merlin Lidwin Lobo (ಚರ್ಚೆ) ೦೮:೨೪, ೧೬ ಫೆಬ್ರುವರಿ ೨೦೧೯ (UTC)
 12. --Ashwini2001 (ಚರ್ಚೆ) ೦೮:೨೫, ೧೬ ಫೆಬ್ರುವರಿ ೨೦೧೯ (UTC)
 13. --Sharmithavsn (ಚರ್ಚೆ) ೦೮:೩೧, ೧೬ ಫೆಬ್ರುವರಿ ೨೦೧೯ (UTC)
 14. --Darshan darshu (ಚರ್ಚೆ) ೦೮:೩೯, ೧೬ ಫೆಬ್ರುವರಿ ೨೦೧೯ (UTC)
 15. --58.84.22.139 ೦೮:೪೫, ೧೬ ಫೆಬ್ರುವರಿ ೨೦೧೯ (UTC)
 16. --ANAND HULUGAPPA (ಚರ್ಚೆ) ೦೮:೪೬, ೧೬ ಫೆಬ್ರುವರಿ ೨೦೧೯ (UTC)
 17. --Rahul B N (ಚರ್ಚೆ) ೦೮:೫೪, ೧೬ ಫೆಬ್ರುವರಿ ೨೦೧೯ (UTC)
 18. --Akshay A J (ಚರ್ಚೆ) ೦೮:೫೫, ೧೬ ಫೆಬ್ರುವರಿ ೨೦೧೯ (UTC)
 19. --Anusha. N (ಚರ್ಚೆ) ೦೮:೨೦, ೨೩ ಫೆಬ್ರುವರಿ ೨೦೧೯ (UTC)
 20. --Sowmya H Sam (ಚರ್ಚೆ) ೦೮:೨೧, ೨೩ ಫೆಬ್ರುವರಿ ೨೦೧೯ (UTC)