ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಯೋಜನೆ/ಕರ್ನಾಟಕ ಕಲಾ ಶಾಲೆಗಳ ಪುಟಗಳ ಸಂಪಾದನಾ ಯೋಜನೆ

ಶ್ರೀ ವಿವೇಕಾನಂದ ಕಲಾ ಮಂದಿರ ರಾಯಬಾಗ.

೧೬೮೪ ರಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರಸಾರಕ ಮಂಡಳದ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿತು.