ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಅರಳಿ ಕಟ್ಟೆ/ತಾಂತ್ರಿಕ ಸುದ್ದಿ


Tech News: 2020-38ಸಂಪಾದಿಸಿ

೧೬:೧೯, ೧೪ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೨೦ (UTC)

Tech News: 2020-39ಸಂಪಾದಿಸಿ

೨೧:೨೭, ೨೧ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೨೦ (UTC)

Tech News: 2020-40ಸಂಪಾದಿಸಿ

೨೧:೨೪, ೨೮ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೨೦ (UTC)

Tech News: 2020-41ಸಂಪಾದಿಸಿ

೧೬:೨೪, ೫ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೨೦ (UTC)

Tech News: 2020-42ಸಂಪಾದಿಸಿ

೧೫:೨೪, ೧೨ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೨೦ (UTC)

Tech News: 2020-43ಸಂಪಾದಿಸಿ

೧೬:೩೧, ೧೯ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೨೦ (UTC)

Tech News: 2020-44ಸಂಪಾದಿಸಿ

೧೭:೩೮, ೨೬ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೨೦ (UTC)

Tech News: 2020-45ಸಂಪಾದಿಸಿ

೧೬:೦೯, ೨ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೨೦ (UTC)

Tech News: 2020-46ಸಂಪಾದಿಸಿ

೧೫:೫೦, ೯ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೨೦ (UTC)

Tech News: 2020-47ಸಂಪಾದಿಸಿ

೧೫:೩೬, ೧೬ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೨೦ (UTC)

Tech News: 2020-48ಸಂಪಾದಿಸಿ

೧೭:೧೮, ೨೩ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೨೦ (UTC)

Tech News: 2020-49ಸಂಪಾದಿಸಿ

೧೭:೪೪, ೩೦ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೨೦ (UTC)

Tech News: 2020-50ಸಂಪಾದಿಸಿ

೧೬:೧೪, ೭ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೨೦ (UTC)

Tech News: 2020-51ಸಂಪಾದಿಸಿ

೨೧:೩೪, ೧೪ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೨೦ (UTC)

Tech News: 2020-52ಸಂಪಾದಿಸಿ

೨೦:೫೩, ೨೧ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೨೦ (UTC)

Tech News: 2021-02ಸಂಪಾದಿಸಿ

೧೫:೪೨, ೧೧ ಜನವರಿ ೨೦೨೧ (UTC)

Tech News: 2021-03ಸಂಪಾದಿಸಿ

೧೬:೦೯, ೧೮ ಜನವರಿ ೨೦೨೧ (UTC)

Tech News: 2021-04ಸಂಪಾದಿಸಿ

೧೮:೩೦, ೨೫ ಜನವರಿ ೨೦೨೧ (UTC)

Tech News: 2021-05ಸಂಪಾದಿಸಿ

೨೨:೩೮, ೧ ಫೆಬ್ರುವರಿ ೨೦೨೧ (UTC)

Tech News: 2021-06ಸಂಪಾದಿಸಿ

೧೭:೪೧, ೮ ಫೆಬ್ರುವರಿ ೨೦೨೧ (UTC)

Tech News: 2021-07ಸಂಪಾದಿಸಿ

೧೭:೫೫, ೧೫ ಫೆಬ್ರುವರಿ ೨೦೨೧ (UTC)

Tech News: 2021-08ಸಂಪಾದಿಸಿ


೦೦:೧೭, ೨೩ ಫೆಬ್ರುವರಿ ೨೦೨೧ (UTC)

Tech News: 2021-09ಸಂಪಾದಿಸಿ


೧೯:೦೭, ೧ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೨೧ (UTC)

Tech News: 2021-10ಸಂಪಾದಿಸಿ

೧೭:೫೧, ೮ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೨೧ (UTC)

Tech News: 2021-11ಸಂಪಾದಿಸಿ

೨೩:೨೨, ೧೫ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೨೧ (UTC)

Tech News: 2021-12ಸಂಪಾದಿಸಿ

೧೬:೫೨, ೨೨ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೨೧ (UTC)

Tech News: 2021-13ಸಂಪಾದಿಸಿ

೧೭:೩೦, ೨೯ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೨೧ (UTC)

Tech News: 2021-14ಸಂಪಾದಿಸಿ

೧೯:೩೯, ೫ ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೦೨೧ (UTC)

Tech News: 2021-16ಸಂಪಾದಿಸಿ

೧೬:೪೮, ೧೯ ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೦೨೧ (UTC)

Tech News: 2021-17ಸಂಪಾದಿಸಿ

೨೧:೨೪, ೨೬ ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೦೨೧ (UTC)

Tech News: 2021-18ಸಂಪಾದಿಸಿ

೧೫:೪೩, ೩ ಮೇ ೨೦೨೧ (UTC)

Tech News: 2021-19ಸಂಪಾದಿಸಿ

೧೫:೦೯, ೧೦ ಮೇ ೨೦೨೧ (UTC)

Tech News: 2021-20ಸಂಪಾದಿಸಿ

೧೩:೪೮, ೧೭ ಮೇ ೨೦೨೧ (UTC)

Tech News: 2021-21ಸಂಪಾದಿಸಿ

೧೭:೦೬, ೨೪ ಮೇ ೨೦೨೧ (UTC)

Tech News: 2021-22ಸಂಪಾದಿಸಿ

೧೭:೦೫, ೩೧ ಮೇ ೨೦೨೧ (UTC)

Tech News: 2021-23ಸಂಪಾದಿಸಿ

೨೦:೦೨, ೭ ಜೂನ್ ೨೦೨೧ (UTC)

Tech News: 2021-24ಸಂಪಾದಿಸಿ

೨೦:೨೬, ೧೪ ಜೂನ್ ೨೦೨೧ (UTC)

Tech News: 2021-25ಸಂಪಾದಿಸಿ

೧೫:೪೮, ೨೧ ಜೂನ್ ೨೦೨೧ (UTC)