ವರ್ಗ:ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳು

ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳು

ಉಪವರ್ಗಗಳು

ಈ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ೫ ಉಪವರ್ಗಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ, ಒಟ್ಟು ೫ ಇವೆ.