ಲೂನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಲೂನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸೋವಿಯಟ್ ಒಕ್ಕೂಟ ಚಂದ್ರನ ಅನ್ವೇಷಣೆಗೆ ೧೯೫೯ರಿಂದ ೧೯೭೬ರ ಮಧ್ಯೆ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಿದ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಗಳ ಸರಣಿ. ಚಂದ್ರನನ್ನು ಪ್ರದಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲು ಆಥವ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ದಾಣ ಮಾಡಲು ಕಳುಹಿಸಿದ ಈ ಸರಣಿಯ ೨೪ ನೌಕೆಗಳಲ್ಲಿ ೧೫ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆದವು.

ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಲೂನ ನೌಕೆಗಳು ಇಳಿದ ಜಾಗಗಳು