ರೂಬಿ ಆನ್ ರೈಲ್ಸ್ರೂಬಿ ಆನ್ ರೈಲ್ಸ್ ಎಂಬುದು ರೂಬಿ ಎಂಬ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬರೆದಿರುವ ಒಂದು ಒಪನ್ ಸೊರ್ಸ್ ವೆಬ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫ್ರೇಮ್ ವೊರ್ಕ್. ಇದರಲ್ಲಿ ರೂಬಿ ಎನ್ನುವುದು ಒಂದು ಊಪ್ಸ್(OOPS) ಆದರಿತ ಗಣಕ ಭಾಷೆ.