ಮ್ಯಾಸೆಡೋನಿಯ

ದ್ವಂದ್ವ ನಿವಾರಣೆ
(ಮ್ಯಾಸೆಡೊನಿಯ ಇಂದ ಪುನರ್ನಿರ್ದೇಶಿತ)

ಮ್ಯಾಸೆಡೋನಿಯ ಎಂಬುದೊಂದು ವಿವಾದಿತ ಹೆಸರು. ಇದು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಬಹುದು: