ಮುನ್ನುಡಿ ಕೃತಿಯ ಲೇಖಕನಿಂದ ಬರೆಯಲಾದ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಅಥವಾ ಇತರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿಗೆ ಪೀಠಿಕೆ. ಒಬ್ಬ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಬರೆದ ಪರಿಚಯಾತ್ಮಕ ಪ್ರಬಂಧಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಲೇಖಕನ ಮುನ್ನುಡಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ಬರುತ್ತದೆ. ಮುನ್ನುಡಿಯು ಹಲವುವೇಳೆ ಆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ನೆರವಾದವರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಂತ್ಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ವಿಲಿಯಮ್ ಬ್ಲೇಕ್‍ನ ಮಿಲ್ಟನ್ ಕಾವ್ಯದ ಮುನ್ನುಡಿ

ಮುನ್ನುಡಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪುಸ್ತಕವು ಹೇಗೆ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದಿತು, ಅಥವಾ ಪುಸ್ತಕದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು ಎಂಬುದರ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ; ಇದರ ನಂತರ ಹಲವುವೇಳೆ ಬರವಣಿಗೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಲೇಖಕನಿಗೆ ಸಹಾಯಮಾಡಿದ ಜನರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳು ಬರುತ್ತದೆ.

ಮುನ್ನುಡಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಹಿ ಮಾಡಿರಲಾಗುತ್ತದೆ (ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ ಹಾಗೂ ಬರೆದ ಸ್ಥಳವು ಹಲವುವೇಳೆ ಸಹಿಯ ನಂತರ ಬರುತ್ತವೆ); ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಮುಖ್ಯ ಪಠ್ಯಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮುನ್ನುಡಿಯ ಬದಲಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಬಹುಶಃ ಪುಟಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾದ ಪೀಠಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಹೆಚ್ಚಿನ ವಾಚನಸಂಪಾದಿಸಿ

ಉಲ್ಲೇಖಸಂಪಾದಿಸಿ