ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗಳು ಹಿಂದೂ ಶ್ರುತಿ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಭಾಗವಾಗಿವೆ. ಅವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ರಿಯಾವಿಧಿಗಳ ಸರಿಯಾದ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ನಾಲ್ಕು ವೇದಗಳ ಮೇಲಿನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೈದಿಕ ಶಾಖೆಯು ತನ್ನದೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣವನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು, ಮತ್ತು ಈ ಪಠ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಹಾಜನಪದಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದವೆಂದು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ.