ಫಿನ್ನಿಶ್

ದ್ವಂದ್ವ ನಿವಾರಣೆ

ಫಿನ್ನಿಶ್, ಯುರೋಪ್

Flag of Finland.svg
Coat of arms of Finland.svg
EU-Finland.svg
Finland 1996 CIA map.jpg

ಫಿನ್ನಿಶ್ ಎಂಬ ಪದವು ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಬಹುದು: