ಪ್ರಧಾನ ದಿಕ್ಕುಗಳು

(ಪ್ರಧಾನ ದಿಕ್ಕು ಇಂದ ಪುನರ್ನಿರ್ದೇಶಿತ)

ಪೂರ್ವ, ಪಶ್ಚಿಮ, ಉತ್ತರ, ದಕ್ಷಿಣ.