ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಅಸಂಬದ್ಧತೆ ಪುಟ

ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಪದವು ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ದೇಶವನ್ನು ಸೂಚಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.