ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಇಸ್ರೇಲ್

Coordinates: 31°46′33.01″N 35°11′48.58″E / 31.7758361°N 35.1968278°E / 31.7758361; 35.1968278

ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಇಸ್ರೇಲ್ (הספרייה הלאומית - HaSifria HaLeumit - National Library of Israel) ಆಫ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ರಾಜ್ಯದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಂಥಾಲಯ. ಇದು ಹೀಬ್ರೂ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಜೆರುಸಲೆಮ್ ರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಮೇಲೆ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಆಫ್ ಯಹೂದಿ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಅಪರೂಪದ ಮತ್ತು ಅನನ್ಯ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳು, ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮತ್ತು ಹಸ್ತಕೃತಿಗಳು ಭಂಡಾರ. ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಧ್ಯೇಯ ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರಕಟವಾದ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳ ಪ್ರತಿಗಳು ಪಡೆಯುವುದು; ಇಸ್ರೇಲ್, ಇಸ್ರೇಲ್ ಜಮೀನು, ವಿಷಯದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳನ್ನು ಜುದಾಯಿಸಂ ಮತ್ತು ಯಹೂದ್ಯರ, ವಿಶ್ವದ ಯಾವುದೇ ದೇಶದ, ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ; ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತು ಹೀಬ್ರೂ ಅಥವಾ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಯಿಡ್ಡಿಷ್ ಮತ್ತು ಕಾಡಿನೋ ಪ್ರಕಾರ) ಯಹೂದಿ ವಲಸೆ ಮಾತನಾಡುವ ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು.

The National Library of Israel building - Amitay Katz.jpg

ಗ್ಯಾಲರಿಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಾಹ್ಯ ಕೊಂಡಿಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ