ದಂಡಂ ದಶಗುಣಂ

ಕನ್ನಡದ ಒಂದು ಚಲನಚಿತ್ರದಂಡಂ ದಶಗುಣಂ ಗಣೇಶ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ರಮ್ಯಾ ಅಭಿನಯದ ಚಿತ್ರ.