ತಾವೇ ಸ್ವಯಂ ದೇವತೆಗಳು (The Gods Themselves) ಎಂಬುದು ಐಸಾಕ್ ಅಸಿಮೋವ್ ೧೯೭೨ರಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿದ ಹ್ಯೂಗೋ (೧೯೭೩) ಮತ್ತು ನೆಬ್ಯುಲ (೧೯೭೨) ಪುರಸ್ಕೃತ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾದಂಬರಿ. ಈ ಪುಸ್ತಕವು ಮೂರು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಿತವಾಗಿದೆ, ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಇವು ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸಣ್ಣ ಕಥೆಗಳಾಗಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿದ್ದವು. ಅಸಿಮೋವ್ ರವರು ತಮ್ಮ ಆತ್ಮಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾದಂಬರಿಯು (ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಎರಡನೆಯ ಭಾಗವು) 'ತಾವು ಚಿಂತಿಸಿದ ಊರ್ಧ್ವಶಿರ ಚಿಂತನೆಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡದು ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದುದು' ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

The Gods Themselves (ತಾವೇ ಸ್ವಯಂ ದೇವತೆಗಳು)
ಮೊದಲ ಆವೃತ್ತಿಯ ಮುಖಪುಟ (ಗಟ್ಟಿಹೊದಿಕೆ)
ಲೇಖಕರುಐಸಾಕ್ ಅಸಿಮೋವ್
ದೇಶಅಮೆರಿಕ ಸಂ. ಸಂ.
ಭಾಷೆಇಂಗ್ಲಿಷ್
ಪ್ರಕಾರವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಥಾಸಾಹಿತ್ಯ ಕಾದಂಬರಿ
ಪ್ರಕಾಶಕರುಡಬಲ್ ಡೇ
ಪ್ರಕಟವಾದ ದಿನಾಂಕ
೧೯೭೨
ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಕಾರಅಚ್ಚು (ಗಟ್ಟಿ ಹೊದಿಕೆ & ಕಾಗದ ಹೊದಿಕೆ)
ಪುಟಗಳು೨೮೮ ಅಚ್ಚಾದ ಪುಟಗಳು
ಐಎಸ್‍ಬಿಎನ್ISBN 0-385-02701-X

ಕಥಾ ಸಾರಾಂಶಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮುಖ್ಯ ಕಥಾ ಪಥವು ನಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಶ್ವದ ಮಾನವರ ಹಾಗೂ ಮತ್ತೊಂದು ಸಮಕಾಲಿಕ ವಿಶ್ವದ ಜೀವಿಗಳೊಡನಿನ ಪರಸ್ಪರ ವಿನಿಮಯವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ. ಪರಜೀವಿಗಳ ವಿಶ್ವವು ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾದ ಭೌತಿಕ ನಿಯಮಗಳಿಂದ ಮಾರ್ಪಾಟಾಗಿದ್ದು, ಆ ಜೀವಿಗಳು ಈ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿನ ಪೃಥ್ವಿಯೊಡನೆ ಪದಾರ್ಥ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಲಾಗಿ ತಮ್ಮ ಅವಶ್ವಕತೆಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾದ ಶಕ್ತಿಮೂಲವೊಂದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ವಿನಿಮಯದಿಂದ ಪೃಥ್ವಿಯ ಮಾನವರೂ ಕೂಡ ಶಕ್ತಿಮೂಲವೊಂದನ್ನು ಪಡೆದು ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ - ಈ ಮೂಲವು ಎಲ್ಲ ತೋರ್ಕೆಗಳಿಗೆ ಅಕ್ಷಯವೂ ಶುದ್ಧವೂ ಎಂದು ಕಂಡು ಬಂದರೂ, ಅದು ಈ ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಶ್ವವನ್ನು ಕ್ರಮೇಣ ವಿನಾಶದತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಿತ್ತು. ಇದು ಏಕೆಂದರೆ, ಶಕ್ತಿ ವಿನಿಮಯವಾದಂತೆಲ್ಲ, ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಪರಮಾಣು ರಚನೆಯು ಆ ಸಮಕಾಲಿಕ ವಿಶ್ವದಂತೆಯೇ ಆಗತೊಡಗಿ, ಸೂರ್ಯನನ್ನು (ಅದರ ಗಾತ್ರದ ಕಾರಣದಿಂದ) ಪರಮ ನವ್ಯತೆಯತ್ತ (ಸೂಪರ್ ನೋವಾ) ಒಯ್ದು ಸ್ಫೋಟ ಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡ ಬಹುದು, ಮತ್ತು ಹೀಗೆಯೇ ಈ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವದ ಇತರ ನಕ್ಷತ್ರಗಳೂ ಆಗಬಹುದೆಂದು ಕಥಾನಾಯಕರಿಗೆ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಪೃಥ್ವಿಯ ಜನತೆ ಹಳೆಯ ಶಕ್ತಿಮೂಲಗಳಿಗೆ ಹೋದಲ್ಲಿ, ವಿಪ್ಲವಗಳಿಗೆ ಎಡೆಮಾಡಿಕೊಡಬಹುದೆನ್ನುವ ಜನರ ವಿರುದ್ಧ ಮತ್ತು ಈ ರೀತಿಯ ಶಕ್ತಿಮೂಲವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತವೆನ್ನುವ ಇತರರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ವಿರುದ್ಧ ಕಥಾನಾಯಕರು ಹೆಣಗುತ್ತಾರೆ. ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ, ಸಮಕಾಲಿಕ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾದ ಒಂದು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಥಾನಾಯಕರು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ: ಅದೆಂದರೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಮಕಾಲೀನ ವಿಶ್ವದಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಗುಣಗಳನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಸಮಕಾಲಿಕ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಪೃಥ್ವಿಯಿಂದ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುವುದು. ಈ ರೀತಿ, ಪೃಥ್ವಿಯು ಈ ಹೊಸ ಶಕ್ತಿಮೂಲವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಅದರಿಂದಾಗ ಬಹುದಾದ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಉಪ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ, ಕಾದಂಬರಿಯ ತರ್ಕದಂತೆ, ಅಪಾಯಕಾರಿ ಗುಣ ಪ್ರಸಾರಕ್ಕಾಗಿ ಚುನಾಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮತ್ತೊಂಡು ವಿಶ್ವವು 'ಮಹತ್ ವಿಸ್ಫೋಟ' (ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಂಗ್)ದ ಮೊದಲು ಇರಬಹುದಾದ 'ಅಂಡ' (ಎಗ್)ವಾಗಿರಬಹುದೆಂದೂ, ಈ ಗುಣಪ್ರಸಾರದಿಂದ ಆಗಬಹುದಾದ ವಿಸ್ಫೋಟವು ಜೀವ ಹಾನಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಬದಲು (ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಾದಂತೆ) ಜೀವ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬಹುದು.

ಕಾದಂಬರಿಯ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ವಾರಸ್ಯವೆಂದರೆ, ಕಥೆಯ ಘಟನಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಮಾನವರು ಚಂದ್ರಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಸಾಹತುಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾಗರೀಕತೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತಿರುವರು.