ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿಯವರ ಕೃತಿ.

ಈ ಕೃತಿಯನ್ನಾಧರಿಸಿ ತಬರನ ಕಥೆ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿಯೇ ಚಲನಚಿತ್ರವನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇವನ್ನೂ ನೋಡಿ ಸಂಪಾದಿಸಿ

  ಈ ಲೇಖನ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿಯವರ ಕೃತಿಯೊಂದನ್ನು ಕುರಿತದ್ದು

ಹೊರಗಿನ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಸಂಪಾದಿಸಿ