ಇದು ಮೂಲತಹ ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ರಾಜಕೀಯಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು.ಮೊದಲು ಈ ಪಕ್ಷ