ಕೋತಿಗಳು ಸಾರ್ ಕೋತಿಗಳು

ಕನ್ನಡದ ಒಂದು ಚಲನಚಿತ್ರ

ಕೋತಿಗಳು ಸಾರ್ ಕೋತಿಗಳು ವಸುಧೇಂದ್ರರವರು ಬರೆದಂತಹ ಪುಸ್ತಕ. ಈ ಪುಸ್ತಕ ಸುಮಾರು ಹದಿನೈದು ಸುಲಲಿತ ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಕೋತಿಗಳು ಸಾರ್ ಕೋತಿಗಳು
Kothigalu.jpg
ಲೇಖಕರುವಸುಧೇಂದ್ರ
ದೇಶಭಾರತ
ಭಾಷೆಕನ್ನಡ
ಪ್ರಕಾರಲಲಿತ ಪ್ರಬಂಧಗಳು
ಪ್ರಕಾಶಕರುಛಂದ ಪುಸ್ತಕ
ಪುಟಗಳು೯೨