ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರು ೧೯೮೧–೧೯೯೦

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯಿಂದ ಕನ್ನಡದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕವನ, ಕಾದಂಬರಿ, ಸಣ್ಣ ಕಥೆ, ವಿಮರ್ಶೆ, ಪ್ರವಾಸ ಬರವಣಿಗೆ, ಅನುವಾದ, ಮಕ್ಕಳ ಬರವಣಿಗೆ ಮುಂತಾದ ವಿವಿಧ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಗೆ 1965ರಿಂದ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಪುಸ್ತಕ ಬಹುಮಾನಸಂಪಾದಿಸಿ

19 / 20ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪ್ರಕಾರ ಕೃತಿ ಲೇಖಕರು
ಕಾವ್ಯ
ನವಕವಿಗಳ ಮೊದಲ ಪ್ರಕಟಿತ ಕವನ ಸಂಕಲನ
ಕಾದಂಬರಿ
ಸಣ್ಣಕತೆ
ನಾಟಕ
ಲಲಿತ ಪ್ರಬಂಧ
ಪ್ರವಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ
ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ / ಆತ್ಮಕಥೆ
ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಮರ್ಶೆ
ಗ್ರಂಥ ಸಂಪಾದನೆ
ಮಕ್ಕಳ ಸಾಹಿತ್ಯ
ವಿಜ್ಞಾನ ಸಾಹಿತ್ಯ
ಮಾನವಿಕ
ಸಂಶೋಧನೆ
ಅನುವಾದ-೧ (ಅನ್ಯ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ)
ಅನುವಾದ-೨ (ಕನ್ನಡದಿಂದ ಅನ್ಯ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗೆ)
ಅಂಕಣ ಬರಹ / ವೈಚಾರಿಕ ಬರಹ
ಸಂಕೀರ್ಣ
ಸ್ವತಂತ್ರ ಕೃತಿ
ನವಕವಿಗಳ ಮೊದಲ ಅಪ್ರಕಟಿತ ಕವನ ಸಂಕಲನ
ಅನುವಾದ-೩ (ಕನ್ನಡದಿಂದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ಗೆ)

19 / 20ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪ್ರಕಾರ ಕೃತಿ ಲೇಖಕರು
ಕಾವ್ಯ
ನವಕವಿಗಳ ಮೊದಲ ಪ್ರಕಟಿತ ಕವನ ಸಂಕಲನ
ಕಾದಂಬರಿ
ಸಣ್ಣಕತೆ
ನಾಟಕ
ಲಲಿತ ಪ್ರಬಂಧ
ಪ್ರವಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ
ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ / ಆತ್ಮಕಥೆ
ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಮರ್ಶೆ
ಗ್ರಂಥ ಸಂಪಾದನೆ
ಮಕ್ಕಳ ಸಾಹಿತ್ಯ
ವಿಜ್ಞಾನ ಸಾಹಿತ್ಯ
ಮಾನವಿಕ
ಸಂಶೋಧನೆ
ಅನುವಾದ-೧ (ಅನ್ಯ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ)
ಅನುವಾದ-೨ (ಕನ್ನಡದಿಂದ ಅನ್ಯ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗೆ)
ಅಂಕಣ ಬರಹ / ವೈಚಾರಿಕ ಬರಹ
ಸಂಕೀರ್ಣ
ಸ್ವತಂತ್ರ ಕೃತಿ
ನವಕವಿಗಳ ಮೊದಲ ಅಪ್ರಕಟಿತ ಕವನ ಸಂಕಲನ
ಅನುವಾದ-೩ (ಕನ್ನಡದಿಂದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ಗೆ)

19 / 20ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪ್ರಕಾರ ಕೃತಿ ಲೇಖಕರು
ಕಾವ್ಯ
ನವಕವಿಗಳ ಮೊದಲ ಪ್ರಕಟಿತ ಕವನ ಸಂಕಲನ
ಕಾದಂಬರಿ
ಸಣ್ಣಕತೆ
ನಾಟಕ
ಲಲಿತ ಪ್ರಬಂಧ
ಪ್ರವಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ
ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ / ಆತ್ಮಕಥೆ
ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಮರ್ಶೆ
ಗ್ರಂಥ ಸಂಪಾದನೆ
ಮಕ್ಕಳ ಸಾಹಿತ್ಯ
ವಿಜ್ಞಾನ ಸಾಹಿತ್ಯ
ಮಾನವಿಕ
ಸಂಶೋಧನೆ
ಅನುವಾದ-೧ (ಅನ್ಯ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ)
ಅನುವಾದ-೨ (ಕನ್ನಡದಿಂದ ಅನ್ಯ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗೆ)
ಅಂಕಣ ಬರಹ / ವೈಚಾರಿಕ ಬರಹ
ಸಂಕೀರ್ಣ
ಸ್ವತಂತ್ರ ಕೃತಿ
ನವಕವಿಗಳ ಮೊದಲ ಅಪ್ರಕಟಿತ ಕವನ ಸಂಕಲನ
ಅನುವಾದ-೩ (ಕನ್ನಡದಿಂದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ಗೆ)

19 / 20ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪ್ರಕಾರ ಕೃತಿ ಲೇಖಕರು
ಕಾವ್ಯ
ನವಕವಿಗಳ ಮೊದಲ ಪ್ರಕಟಿತ ಕವನ ಸಂಕಲನ
ಕಾದಂಬರಿ
ಸಣ್ಣಕತೆ
ನಾಟಕ
ಲಲಿತ ಪ್ರಬಂಧ
ಪ್ರವಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ
ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ / ಆತ್ಮಕಥೆ
ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಮರ್ಶೆ
ಗ್ರಂಥ ಸಂಪಾದನೆ
ಮಕ್ಕಳ ಸಾಹಿತ್ಯ
ವಿಜ್ಞಾನ ಸಾಹಿತ್ಯ
ಮಾನವಿಕ
ಸಂಶೋಧನೆ
ಅನುವಾದ-೧ (ಅನ್ಯ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ)
ಅನುವಾದ-೨ (ಕನ್ನಡದಿಂದ ಅನ್ಯ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗೆ)
ಅಂಕಣ ಬರಹ / ವೈಚಾರಿಕ ಬರಹ
ಸಂಕೀರ್ಣ
ಸ್ವತಂತ್ರ ಕೃತಿ
ನವಕವಿಗಳ ಮೊದಲ ಅಪ್ರಕಟಿತ ಕವನ ಸಂಕಲನ
ಅನುವಾದ-೩ (ಕನ್ನಡದಿಂದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ಗೆ)

19 / 20ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪ್ರಕಾರ ಕೃತಿ ಲೇಖಕರು
ಕಾವ್ಯ
ನವಕವಿಗಳ ಮೊದಲ ಪ್ರಕಟಿತ ಕವನ ಸಂಕಲನ
ಕಾದಂಬರಿ
ಸಣ್ಣಕತೆ
ನಾಟಕ
ಲಲಿತ ಪ್ರಬಂಧ
ಪ್ರವಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ
ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ / ಆತ್ಮಕಥೆ
ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಮರ್ಶೆ
ಗ್ರಂಥ ಸಂಪಾದನೆ
ಮಕ್ಕಳ ಸಾಹಿತ್ಯ
ವಿಜ್ಞಾನ ಸಾಹಿತ್ಯ
ಮಾನವಿಕ
ಸಂಶೋಧನೆ
ಅನುವಾದ-೧ (ಅನ್ಯ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ)
ಅನುವಾದ-೨ (ಕನ್ನಡದಿಂದ ಅನ್ಯ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗೆ)
ಅಂಕಣ ಬರಹ / ವೈಚಾರಿಕ ಬರಹ
ಸಂಕೀರ್ಣ
ಸ್ವತಂತ್ರ ಕೃತಿ
ನವಕವಿಗಳ ಮೊದಲ ಅಪ್ರಕಟಿತ ಕವನ ಸಂಕಲನ
ಅನುವಾದ-೩ (ಕನ್ನಡದಿಂದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ಗೆ)

19 / 20ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪ್ರಕಾರ ಕೃತಿ ಲೇಖಕರು
ಕಾವ್ಯ
ನವಕವಿಗಳ ಮೊದಲ ಪ್ರಕಟಿತ ಕವನ ಸಂಕಲನ
ಕಾದಂಬರಿ
ಸಣ್ಣಕತೆ
ನಾಟಕ
ಲಲಿತ ಪ್ರಬಂಧ
ಪ್ರವಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ
ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ / ಆತ್ಮಕಥೆ
ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಮರ್ಶೆ
ಗ್ರಂಥ ಸಂಪಾದನೆ
ಮಕ್ಕಳ ಸಾಹಿತ್ಯ
ವಿಜ್ಞಾನ ಸಾಹಿತ್ಯ
ಮಾನವಿಕ
ಸಂಶೋಧನೆ
ಅನುವಾದ-೧ (ಅನ್ಯ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ)
ಅನುವಾದ-೨ (ಕನ್ನಡದಿಂದ ಅನ್ಯ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗೆ)
ಅಂಕಣ ಬರಹ / ವೈಚಾರಿಕ ಬರಹ
ಸಂಕೀರ್ಣ
ಸ್ವತಂತ್ರ ಕೃತಿ
ನವಕವಿಗಳ ಮೊದಲ ಅಪ್ರಕಟಿತ ಕವನ ಸಂಕಲನ
ಅನುವಾದ-೩ (ಕನ್ನಡದಿಂದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ಗೆ)

19 / 20ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪ್ರಕಾರ ಕೃತಿ ಲೇಖಕರು
ಕಾವ್ಯ
ನವಕವಿಗಳ ಮೊದಲ ಪ್ರಕಟಿತ ಕವನ ಸಂಕಲನ
ಕಾದಂಬರಿ
ಸಣ್ಣಕತೆ
ನಾಟಕ
ಲಲಿತ ಪ್ರಬಂಧ
ಪ್ರವಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ
ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ / ಆತ್ಮಕಥೆ
ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಮರ್ಶೆ
ಗ್ರಂಥ ಸಂಪಾದನೆ
ಮಕ್ಕಳ ಸಾಹಿತ್ಯ
ವಿಜ್ಞಾನ ಸಾಹಿತ್ಯ
ಮಾನವಿಕ
ಸಂಶೋಧನೆ
ಅನುವಾದ-೧ (ಅನ್ಯ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ)
ಅನುವಾದ-೨ (ಕನ್ನಡದಿಂದ ಅನ್ಯ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗೆ)
ಅಂಕಣ ಬರಹ / ವೈಚಾರಿಕ ಬರಹ
ಸಂಕೀರ್ಣ
ಸ್ವತಂತ್ರ ಕೃತಿ
ನವಕವಿಗಳ ಮೊದಲ ಅಪ್ರಕಟಿತ ಕವನ ಸಂಕಲನ
ಅನುವಾದ-೩ (ಕನ್ನಡದಿಂದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ಗೆ)

19 / 20ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪ್ರಕಾರ ಕೃತಿ ಲೇಖಕರು
ಕಾವ್ಯ
ನವಕವಿಗಳ ಮೊದಲ ಪ್ರಕಟಿತ ಕವನ ಸಂಕಲನ
ಕಾದಂಬರಿ
ಸಣ್ಣಕತೆ
ನಾಟಕ
ಲಲಿತ ಪ್ರಬಂಧ
ಪ್ರವಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ
ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ / ಆತ್ಮಕಥೆ
ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಮರ್ಶೆ
ಗ್ರಂಥ ಸಂಪಾದನೆ
ಮಕ್ಕಳ ಸಾಹಿತ್ಯ
ವಿಜ್ಞಾನ ಸಾಹಿತ್ಯ
ಮಾನವಿಕ
ಸಂಶೋಧನೆ
ಅನುವಾದ-೧ (ಅನ್ಯ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ)
ಅನುವಾದ-೨ (ಕನ್ನಡದಿಂದ ಅನ್ಯ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗೆ)
ಅಂಕಣ ಬರಹ / ವೈಚಾರಿಕ ಬರಹ
ಸಂಕೀರ್ಣ
ಸ್ವತಂತ್ರ ಕೃತಿ
ನವಕವಿಗಳ ಮೊದಲ ಅಪ್ರಕಟಿತ ಕವನ ಸಂಕಲನ
ಅನುವಾದ-೩ (ಕನ್ನಡದಿಂದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ಗೆ)

19 / 20ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪ್ರಕಾರ ಕೃತಿ ಲೇಖಕರು
ಕಾವ್ಯ
ನವಕವಿಗಳ ಮೊದಲ ಪ್ರಕಟಿತ ಕವನ ಸಂಕಲನ
ಕಾದಂಬರಿ
ಸಣ್ಣಕತೆ
ನಾಟಕ
ಲಲಿತ ಪ್ರಬಂಧ
ಪ್ರವಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ
ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ / ಆತ್ಮಕಥೆ
ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಮರ್ಶೆ
ಗ್ರಂಥ ಸಂಪಾದನೆ
ಮಕ್ಕಳ ಸಾಹಿತ್ಯ
ವಿಜ್ಞಾನ ಸಾಹಿತ್ಯ
ಮಾನವಿಕ
ಸಂಶೋಧನೆ
ಅನುವಾದ-೧ (ಅನ್ಯ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ)
ಅನುವಾದ-೨ (ಕನ್ನಡದಿಂದ ಅನ್ಯ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗೆ)
ಅಂಕಣ ಬರಹ / ವೈಚಾರಿಕ ಬರಹ
ಸಂಕೀರ್ಣ
ಸ್ವತಂತ್ರ ಕೃತಿ
ನವಕವಿಗಳ ಮೊದಲ ಅಪ್ರಕಟಿತ ಕವನ ಸಂಕಲನ
ಅನುವಾದ-೩ (ಕನ್ನಡದಿಂದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ಗೆ)

19 / 20ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪ್ರಕಾರ ಕೃತಿ ಲೇಖಕರು
ಕಾವ್ಯ
ನವಕವಿಗಳ ಮೊದಲ ಪ್ರಕಟಿತ ಕವನ ಸಂಕಲನ
ಕಾದಂಬರಿ
ಸಣ್ಣಕತೆ
ನಾಟಕ
ಲಲಿತ ಪ್ರಬಂಧ
ಪ್ರವಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ
ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ / ಆತ್ಮಕಥೆ
ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಮರ್ಶೆ
ಗ್ರಂಥ ಸಂಪಾದನೆ
ಮಕ್ಕಳ ಸಾಹಿತ್ಯ
ವಿಜ್ಞಾನ ಸಾಹಿತ್ಯ
ಮಾನವಿಕ
ಸಂಶೋಧನೆ
ಅನುವಾದ-೧ (ಅನ್ಯ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ)
ಅನುವಾದ-೨ (ಕನ್ನಡದಿಂದ ಅನ್ಯ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗೆ)
ಅಂಕಣ ಬರಹ / ವೈಚಾರಿಕ ಬರಹ
ಸಂಕೀರ್ಣ
ಸ್ವತಂತ್ರ ಕೃತಿ
ನವಕವಿಗಳ ಮೊದಲ ಅಪ್ರಕಟಿತ ಕವನ ಸಂಕಲನ
ಅನುವಾದ-೩ (ಕನ್ನಡದಿಂದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ಗೆ)