ಎಸ್ಚರೀಶಿಯ ಕೋಲಿ

'ಎಸ್ಚರೀಶಿಯ ಕೋಲಿ'
EscherichiaColi NIAID.jpg
Egg fossil classification
Domain:
Kingdom:
Phylum:
Class:
Order:
Family:
Genus:
Species:
ಈ. ಕೋಲಿ
Binomial nomenclature
ಎಸ್ಚರೀಶಿಯ ಕೋಲಿ
(Migula 1895)
Castellani and Chalmers 1919
Synonym (taxonomy)

Bacillus coli communis Escherich 1885

ಎಸ್ಚರೀಶಿಯ ಕೋಲಿ' ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಾನಿಕರವಲ್ಲದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ.