ಮುಖ್ಯ ಮೆನು ತೆರೆ

ಆತ್ಮ ಚರಿತ್ರೆ

ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನದ ಖಾತೆ
"ಬಾಬರ್‍ನಾಮಾ" ಬಾಬರನ ಜೀವನಚರಿತ್ರೆ

ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನು ತಾವಾಗಿಯೇ (ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಸಹಾಯದೊಂದಿಗೆ) ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆ ಅಥವಾ "ಆತ್ಮಕತೆ" ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಅಮಿತನ ಆತ್ಮ ಚರಿತ್ರೆ " ಮೋಳಕೆ "