ಫ್ರಾನ್ಸಿನ ಭೌತವಿಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿದ್ದ ಆಗಸ್ಟಿನ್ ಜೀನ್ ಫ್ರೆಸ್ನೆಲ್‌ರವರು ೧೭೮೮ರ ಮೇ ೧೦ರಂದು ನಾರ್ಮಂಡಿಯ ಬ್ರೋಗ್ಲೀಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು.[೧] ಬೆಳಕನ್ನು ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ ವಕ್ರೀಭವನಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಬಹುದು, ಆಗ ಒಂದು ಕಿರಣದ ತರಂಗಗಳು ಒಂದು ಸಮತಲದಲ್ಲಿ (plane) ಆಂಧೋಲನಕ್ಕೆ (oscillations) ಒಳಗಾದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಿರಣದ ತರಂಗಗಳು ಮೊದಲನೆಯ ಕಿರಣದ ತರಂಗಗಳಿಗೆ ಲಂಬವಾದ ಸಮತಲದಲ್ಲಿ ಆಂಧೋಲನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಫ್ರೆಸ್ನೆಲ್‌ರವರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು.[೨] ಬೆಳಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಉಪಯುಕ್ತ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ ಫ್ರೆಸ್ನೆಲ್‌ರವರು ೧೮೨೭ರ ಜುಲೈ ೧೪ರಂದು ಪ್ಯಾರಿಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು.

ಆಗಸ್ಟಿನ್ ಜೀನ್ ಫ್ರೆಸ್ನೆಲ್
Augustin Fresnel.jpg
ಆಗಸ್ಟಿನ್ ಜೀನ್ ಫ್ರೆಸ್ನೆಲ್
ಜನನ
ಆಗಸ್ಟಿನ್ ಜೀನ್ ಫ್ರೆಸ್ನೆಲ್

೧೦ ಮೇ ೧೭೮೮
ಫ್ರಾನ್ಸ್
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಫ್ರಾನ್ಸ್

ಉಲೇಖನಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ