ಅಲ್ಲಾ ನೀನೆ ಈಶ್ವರ ನೀನೆ

ಅಲ್ಲಾ ನೀನೆ ಈಶ್ವರ ನೀನೆ
ಅಲ್ಲಾ ನೀನೆ ಈಶ್ವರ ನೀನೆ
ನಿರ್ದೇಶನವಸಂತ ಕುಮಾರ್
ನಿರ್ಮಾಪಕಶಾಂತಿಲಾಲ್ ಮೆಹ್ತಾ
ಪಾತ್ರವರ್ಗನಿಜಾಮುದ್ದೀನ್ ಕಲ್ಪನಾ ಸೈಯದ್
ಸಂಗೀತಬಸಂತ್ ಪ್ರಕಾಶ್
ಛಾಯಾಗ್ರಹಣಕೈಲಾಶ್.ಕೆ
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು೧೯೮೩