ಅಬ್ರಹಾಂ ಡಿ ಮೊಯ್ವ್‌ರ್

ಗಣಿತಜ್ಞ

ಫ್ರಾನ್ಸಿನ ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಾಗಿದ್ದ ಅಬ್ರಹಾಂ ಡಿ ಮೋಯ್ವ್‌ರ್‌ರವರು ಫ್ರಾನ್ಸಿನ ಷಾಂಪೈನ್‌ನ ವಿಟ್ರಿ-ಲೆ- ಫ್ರಾಂಕೋಯಿಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಡಿ ಮೊಯ್ವ್‌ರ್‌ರವರು ಮಿಶ್ರಸಂಖ್ಯೆಗಳು (complex numbers)[೧] ಮತ್ತು ತ್ರಿಕೋಣಮಿತಿಗಳಿಗೆ (trigonometry) ಕೊಂಡಿ ಬೆಸೆಯುವ ’ಡಿ ಮೊಯ್ವ್‌ರ್ ಸಮೀಕರಣ’ಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಭಾವ್ಯತೆಯ ಸಿದ್ದಾಂತದ ಮೇಲೆ ಡಿ ಮೊಯ್ವ್‌ರ್‌ರವರು ’ದ ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್ ಆಫ್ ಚಾನ್ಸಸ್’ ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದರು. ಅದು ಅನೇಕ ಪುನಃಮುದ್ರಣಗಳನ್ನೂ ಕಂಡಿತು. [೨][ಸಂಭಾವ್ಯತೆಯ ಮೇಲೆ ಮೊದಲ ಪುಸ್ತಕ ’ದ ಗೇಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಚಾನ್ಸಸ್’ವನ್ನು ಗೆರೋಲಮೋ ಕಾರ್ಡಾನೋ (೧೫೦೧-೧೫೭೬) ೧೫೬೦ರಲ್ಲಿ ಬರೆದರು. ಅದು ೧೬೬೩ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಯಿತು.] ಡಿ ಮೊಯ್ವ್‌ರ್‌ರವರು ೧೭೫೪ರ ನವೆಂಬರ್ ೨೭ರಂದು ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ಲಂಡನ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು.

ಅಬ್ರಹಾಂ ಡಿ ಮೊಯ್ವ್‌ರ್
Abraham de moivre.jpg
ಅಬ್ರಹಾಂ ಡಿ ಮೊಯ್ವ್‌ರ್
ಜನ್ಮನಾಮ
ಅಬ್ರಹಾಂ ಡಿ ಮೊಯ್ವ್‌ರ್

ಫ್ರಾನ್ಸಿನ
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಫ್ರಾನ್ಸಿ

ಉಲೇಖಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ